R10058: Het Looi

Verstoring: Looibos is ten zuiden en westen aangetast door verkavelingen/woningbouw.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Grote vegetatieve diversiteit door verscheidene gradiënten op relatief kleine oppvervlakte;

Historische waarde:

Bij Ferraris Looi Heyden met ven en eerste aanzet tot ontginning en bebossing; bij Vandermaelen ook nog heide met vennen en meer zuidelijk het Looy Bosch; huidige Looibos komt goed overeen met toenmalige structuur en opbouw (cf. MGI). Opmerkelijk is domein Filipkes Vijver met een relatief gave structuur en goed zichtbare toegangsdreef (cf. MGI); ter hoogte van Galgeneinde nog kasteeltjes zichtbaar (cf. MGI). Filipkensvijver: typisch voorbeeld van constructie van ‘lusthuis’ met parkaanleg in de streek van eind 19de eeuw.

Esthetische waarde:

Mooie, ontginningsstructuur met kasteeltjes aan de westrand van het verstedelijkte gebied van Turnhout.

Sociaal-culturele waarde: Kasteeltjes van uit de stad wegtrekkende elite uit einde vorige eeuw.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere woningbouw.