Polder en kasteel van Hingene

Ankerplaats ID:A10031

Omschrijving

De ankerplaats ‘Polder en kasteel van Hingene’ is gelegen in de alluviale vlakte van de Schelde, op grondgebied van de gemeente Bornem. De begrenzing wordt gevormd door de Schelde in het noorden, de Nattendonkstraat in het oosten, de bewoning van Wintam, Hingene en Bornem in het zuiden en de Rijksweg Temse-Breendonk in het westen. Het is een redelijk gaaf bewaard polderlandschap dat langs de zuidrand wordt geflankeerd door een waardevol kasteeldomein en langs de westrand aansluit op het ‘Landschap van de Oude Schelde’. Op de historische kaart van Ferraris (1777) wordt de ankerplaats grotendeels aangeduid als moerassige weilanden. Het kasteeldomein, gelegen temidden van de bewoning van Hingene, is, net als een aantal structurerende elementen (dreven, dijken, wielen en het Groot Schoor) duidelijk herkenbaar. Bijna een halve eeuw later (Vandermaelen, 1854) hebben een aantal van de natte weilanden plaats moeten ruimen voor bosaanplantingen; het kasteel d’ Ursel wordt bij naam genoemd. Op de kaarten van het MGI uit het begin van de 20ste eeuw herkennen we de waaiervormige structuur van het oostelijke deel van het parkbos, alsook de duidelijk gestructureerde aanleg van de omgeving van het jachtpaviljoen ‘De Notelaer’. De perceelsstructuur en het dijken- en wegenpatroon van dit landschap komen vandaag nog grotendeels overeen met wat we terugvinden op de historische kaarten kan dan ook terecht historisch stabiel worden genoemd. Het domein d’ Ursel werd reeds in 1120 vermeld als omwalde hoeve; mogelijk klimt het zelfs op tot een omwalde schranshoeve uit de Frankische kolonisatietijd. Het huidige kasteel gaat terug tot de periode 1756-1769, toen het oorspronkelijk 16de-17de eeuwse gebouw grondig werd vernieuwd. Het betreft een omgracht classicistisch kasteel op een U-vormig grondplan, geflankeerd door een oranjerie en omgeven door een uitgestrekt kasteelpark. Naast het kasteel omvat het domein een toegangspoort en wachthuisje uit de 18de eeuw, het zogenaamde ‘Laathof’ dat deels opklimt tot de17de eeuw, alsook het ‘schildershuis’ uit de 19de eeuw. Ten noorden van het kasteel en net tegen de Scheldedijk, ligt ‘De Notelaer’, een classicistisch jacht- en zomerpaviljoen met zicht op de Schelde en haar buitendijkse gebieden (schorren en rietland) dat via de ‘Notelaerdreef’ in verbinding staat met het kasteel. Het werd opgetrokken in de periode van 1791 tot 1794 en wordt omgeven door het voormalige jachtgebied van de Graaf. De aanleg van het gehele domein, met een kasteelpark, parkbossen, dreven en bijhorend jachtgebied zijn de getuigen van diverse tuinarchitectonische stijlen die dateren van de 16de eeuw tot vandaag. Jammer genoeg wordt het domein vandaag getekend door achterstallig onderhoud, wat een bedreiging vormt voor het behoud van de intrinsieke waarden van dit landschap. De Parochiekerk St.-Stefaan, een neogotische kruisbasiliek, ligt ten zuidwesten van het kasteel. Ze werd opgetrokken op het einde van de 19de eeuw, doch met integratie van delen van de oude kerk uit 1687. Het landelijke gehucht Buitenland ligt sterk geïsoleerd langs de Scheldedijk in het noordwesten van de ankerplaats. Het is vooral bekend omwille van de vroegere handel in wissen en manden die hier midden de 19de eeuw tot bloei werd gebracht. Het wordt gekenmerkt door een eerder heterogene bebouwing uit voornamelijk de 19de en 20ste eeuw. Op de kaart van Vandermaelen is er op deze plaats immers nog zo goed als geen bebouwing te ontdekken. Opmerkelijk is wel de ‘St.-Jacobstoren’, een neotraditionele, octogonale pagaddertoren; hier heropgericht na de tentoonstelling Oud-Antwerpen van 1894. Het in de nabijheid van Buitenland gelegen ‘Kragewiel’ is een overblijfsel van de zware overstroming van 1552. De wetenschappelijke waarde van deze ankerplaats wordt vooral bepaald door haar ligging in de alluviale vlakte van de Schelde en langs de rand van de zandrug die deze vallei afbakent. Als gevolg hiervan wordt het gebied gekarakteriseerd door verschillende milieugradiënten, gaande van vochtige bodems op klei over matig vochtige bodems met zandleem tot droge bodems op zand. De aanwezigheid van deze verschillende milieus geeft ontstaan aan een grote diversiteit in de vegetatie met gemengd loofbos, wilgenstruweel, moerassige zones en waterplassen. De variatie, uitgestrektheid en rust die eigen zijn aan het gebied, maken dit landschap tot een waardevol habitat voor verschillende vogelsoorten en de door het gebied verspreide plassen en grachten zorgen voor geschikt habitat voor amfibieën. De verbondenheid tussen de gesloten polder en het kasteeldomein resulteert in een aaneensluitende ‘groene ruimte’ die vertrekt vanaf de Schelde en in zuidwaartse richting letterlijk het centrum van Hingene binnendringt. In het westen aansluitend op het ‘Landschap van de Oude Schelde’ wordt een uitgestrekt landschap gevormd, dat haar verschijningsvorm voor een belangrijk gedeelte te danken heeft aan de nabijheid van de Schelde. Opvallende structurerende elementen in dit landschap zijn het complex van winter- en zomerdijken, de repelvormige percelering, de wielen, alsook de hoefijzervormige dreven. Een steeds toenemende recreatiedruk in het gebied berokkent o.a. onder de vorm van visvijvers schade aan het typische karakter van dit polderlandschap.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De wetenschappelijke waarde van deze ankerplaats wordt bepaald door haar ligging in de alluviale vlakte van de Schelde en deels langs de rand van de zandrug die deze vallei afbakent. Als gevolg hiervan wordt het gebied gekarakteriseerd door verschillende milieugradiënten, gaande van vochtige bodems op klei over matig vochtige bodems met zandleem tot droge bodems op zand. De aanwezigheid van deze verschillende milieus geeft ontstaan aan een grote diversiteit in de vegetatie met gemengd loofbos, wilgenstruweel, moerassige zones en waterplassen. De variatie, uitgestrektheid en rust die eigen zijn aan het gebied, maken dit landschap tot een waardevol habitat voor verschillende vogelsoorten. De door het gebied verspreide plassen en grachten zorgen daarbij voor geschikt habitat voor amfibieën.

Historische waarde

De perceelsstructuur en het dijken- en wegenpatroon van dit landschap komen vandaag nog grotendeels overeen met wat we terugvinden op de kaart van Ferraris uit 1777. Het domein d’ Ursel werd reeds in 1120 vermeld als omwalde hoeve; mogelijk klimt het zelfs op tot een omwalde schranshoeve uit de Frankische kolonisatietijd. Het huidige kasteel gaat terug tot de periode 1756-1769, toen het oorspronkelijk 16de-17de eeuwse gebouw grondig werd vernieuwd. De aanleg van het gehele domein, met een kasteelpark, parkbossen, dreven en bijhorend jachtgebied zijn de getuigen van diverse tuinarchitectonische stijlen die dateren van de 16de eeuw tot vandaag. ‘De Casteleyn, eertijds een paardenstalling, werd opgetrokken in het begin van de 19de eeuw. De Parochiekerk St.-Stefaan, een neogotische kruisbasiliek, werd op het einde van de 19de eeuw opgetrokken, doch met integratie van delen van de oude kerk uit 1687.

Esthetische waarde

De combinatie van het gaaf bewaarde kasteel met omgevend park, binnen een sterk gesloten valleigebied vormt een visueel aantrekkelijk geheel. De structuur van een belangrijk gedeelte van deze ankerplaats werd dan ook bepaald in functie van de beleving ervan. De aanwezigheid van vele verschillende biotooptypen en gave, waardevolle bouwkundige elementen in het gebied dragen wezenlijk bij tot de belevingswaarde.

Sociaal-culturele waarde

Het gehucht Buitenland is bekend omwille van de vroegere handel in wissen en manden die hier midden de 19de eeuw tot bloei werd gebracht.

Ruimtelijk-structurerende waarde

De verbondenheid tussen de gesloten polder en het kasteeldomein resulteert in een aaneensluitende ‘groene ruimte’ die vertrekt vanaf de Schelde en in zuidwaartse richting letterlijk het centrum van Hingene binnendringt. Opvallende structurerende elementen in dit landschap zijn het complex van winter- en zomerdijken, de wielen, de repelvormige percelering, alsook de hoefijzervormige dreven.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Hydrografische Elementen:
 • vallei
Moerassige gronden:
 • rietland

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin
 • park

Franse tuin, kasteelpark

Nederzettingspatronen:
 • gehucht

Buitenland

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • orangerie
 • kasteelgracht

Kasteel d’ Ursel+Laathof+toegangsbrug en -poort

Bouwkundig erfgoed:
 • (heren)woning
 • huis

jachtpaviljoen+ conciërgewoning, schildershuis, wachthuisje

Landbouwkundig erfgoed:
 • stal

oude paardenstalling

Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
 • kapel

Parochiekerk St.-Stefaan

Elementen van transport en infrastructuur

Waterbouwkundige infrastructuur:
 • dijk
 • grachtenstelsel
 • stuw
 • lijnpad

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
Kunstmatige waters:
 • weel
 • vijver
Topografie:
 • repelvormig
 • historisch stabiel
Bos:
 • loof
 • broek
 • hooghout
 • struweel
Bijzondere waterhuishouding:
 • polder
 • buitendijks

Andere:

Opmerkingen en knelpunten

Te vermelden knelpunten in dit landschap zijn de hoge recreatiedruk, waarvan de talrijke visvijvers getuige zijn- de nalatigheid van het onderhoud van het kasteelpark, alsook de aanwezigheid van het visueel storende zuiveringsstation. Voor het Buitenland is het de bedoeling om het landelijke en typische karakter te bewaren.