R10068: Vallei van de Grote en Kleine Kaliebeek

Verstoring: Vallei stroomafwaarts Zeverdonk is aangetast door bebouwing; relictzone ligt gedeeltelijk in ruilverkavelingsgebied (RVK Poederlee).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Vallei ter hoogte van E3-vijver: landschap met gesloten karakter (cf. MGI), doch perceelsstructuur en wegenpatroon zijn niet meer overeenkomstig met MGI-kaart; archeologische vondst: twee Romeinse munten, bronzen bijlen en armband, pijlpunten en silex nabij Mellen. Vallei stroomafwaarts Zeverdonk: meanderend verloop van beek; veel restanten van gesloten landschap en sporadisch herkenbare perceelsstructuur (cf. MGI); doorgaans hebben percelen schaalvergroting ondergaan; Zeverdonk-dorp sluit aan op vallei. Vallei ter hoogte van Balderij: meanderende verloop van beek; gesloten landschap met talrijke waterplassen en bospercelen; grachten- en perceelsstructuur zijn goed herkenbaar (cf. MGI); langsheen Kleine Kaliebeek eerder uitgekleed landschap met vage herkenning van perceelsstructuur (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Stroomopwaartse deel van de vallei is goed herkenbaar en relatief gaaf, vnl. deel ter hoogte van Balderij is opvallend authentiek.

Beleidswenselijkheden:

Behoud gesloten karakter en meanderende loop; vrijwaren van ruilverkavelingswerken en bebouwing.