R10064: Bos- en akkercomplex Ekstergoor, Epelaar, Breevennen en Beerse Heide

Verstoring: Beerse Heide is voornamelijk verstoord door woningbouw en recreatiedomein Lilse Bergen en golfterrein. E34 doorsnijdt het gebied. Nabij Breevennen is bos verstoord door woningbouw; grotendeels in ruilverkavelingsgebied gelegen (RVK Malle-Zoersel).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Ekstergoor: bij Ferraris en Vandermaelen heide met vennen; groot ven is nog steeds aanwezig en ligt ingebed in bos (cf. MGI); ter hoogte van Ekstergoor bij MGI nog vochtige open beemdenlandschap, nu bebost. Einde: bij Ferraris heide en vennen met schaarse wegeninfrastructuur; bij Vandermaelen gedeeltelijk bos met heide; bos met herkenbare structuur (cf. MGI); open percelen akkerland temidden van en aansluitend op bosgebied met relatief herkenbare structuur (cf. MGI). Vallei van de Laak (Beerse): bij Ferraris gesloten beemdenlandschap; nu bospercelen en langgerekte weilanden langsheen de Laak met sporadisch resten van perceelsrandbegroeiing en relatief gave perceelsstructuur (cf. MGI). Epelaar, Breevennen en Beerse Heide: vnl. bebost en tussenliggende akkers met herkenbare structuur (cf. MGI). De Schrieken: historische waarde wordt bepaald door aanwezigheid van enkele hooilanden, relicten van oude ontginningen uit de tweede helft van de vorige eeuw. Archeologische vondst nabij Warande: Neolithische site.

Esthetische waarde:

Groot aaneensluitend gesloten landschap als overgang tussen open Noorderkempen en meer gesloten Centrale Kempen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van ruilverkavelingswerken.