R10077: Vallei van de Kleine Schijn en kasteeldomeinen

Verstoring: Zone wordt doorsneden door Albertkanaal en N12; industrie en bebouwing (verkavelingen) dringen vallei binnen.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Kleine Schijn is de meest westelijke beek die de zuidflank van de pleistocene kleiplaat ontwatert; begint in ‘t Goor bij St.-Job (benedenloop langs kanaal is onduidelijk).

Historische waarde:

Vallei van de Kleine Schijn: nauwelijks te volgen doorheen het sterk verkavelde en dicht bebouwde gebied; valleistructuur is slechts voor een klein deel nog overeenkomstig met MGI (kleinschalige perceelsstructuur en gesloten karakter); ter hoogte van Het Molenveld gaat perceelsstructuur terug tot Ferraris, restanten van opgaande begroeiing herinneren aan eertijds gesloten karakter (cf. Ferraris). Kasteel Verbrandhof/Pulhof en Kijkuit: bij Ferraris reeds vermeld; relatief gave en herkenbare domeinen (cf. MGI); wegenpatroon en gesloten karakter tussen domeinen komen overeen met MGI; domeinen zijn binding met vroeger landelijk gebied verloren door bebouwing en infrastructuren. Archeologische vondsten: Ijzertijdbewoning, Romeinse cultisplaats, Romeinse bewoning en 11de tot 13de eeuwse bewoning nabij Steenakker (Wijnegem, ten westen van kasteel Pulhof) en belangrijke sites uit Ijzertijd ten oosten van kasteel Bijkhoeve).

Esthetische waarde:

Kleine Schijn is slechts een versnipperd lint doorheen de bebouwing van Wijnegem, Schoten en Schilde; de binding tussen kasteeldomeinen (Verbrandhof/Pulhof en Kijkuit) en valleigebied is nog bewaard.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere bebouwing of versnippering valleigebied.