R70019: Gedegradeerde bocage rond de Zuurbeek

Verstoring: Maïsizering en ontwatering door de landbouw.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Mozaïek van kleine ecologisch waardevolle percelen : weilanden, bosjes, oude houtkanten (statige Zomereiken), heiderelicten. Verschillende percelen zijn in beheer van natuurverenigingen (o.a. ‘t Hasselterbroek, ...).

Historische waarde:

Restant van een oud bocagelandschap rondom de Zuurbeek en de Drespenierbeek met relicten van houtkanten, heide, microreliëf, oude bosjes.

Esthetische waarde:

Het gaat om één van de mooiste halfopen tot open oude cultuurlandschappen in Noord-Limburg.

Beleidswenselijkheden:

Behoud extensieve landbouw in combinatie met natuurbeheer. Herstel bocage door aanleg beheer van kleine landschapselementen.