R40034: Donk van Verrebroek - Meerdonk

Verstoring: Westelijke deel van de relictzone valt in een ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 0

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Is een grote donk (Scaldesiaan) gelegen in het polderlandschap. Bestaat hoofdzakelijk uit zandgronden. Duidelijke overgang naar het polderlandschap te herkennen.

Historische waarde:

Toestand op Ferraris : kleine rechthoekige tot strookvormige percelen, gesloten landschap door perceelsranden. In het westelijke deel eerder kleine blokvormige percelen. Duidelijk meer bebouwing aanwezig dan in het omliggende polderlandschap. Percelering ook duidelijk verschillend met de grote open percelering van het polderlandschap. Gebied is omgeven door straten en eventueel dijken. Zelfde toestand op Vandermaelen en MGI 1/20,000. Perceelsranden wel gedeeltelijk verdwenen.

Esthetische waarde:

Vrij kleinschalig landschap, strookvormige percelering, gedeeltelijk nog perceelsranden aanwezig. Zowel weiland als akkerland. Bebouwing sterk toegenomen. Duidelijk contrast te zien met de polders ten noorden van het gebied.