R30024: Poldergebied Ramskapelle - Allaertshuizen

Verstoring: Verstoord door ruilverkaveling Ramskapelle (akte 7/12/84) : de ontsluitingswegen zijn grotendeels gewijzigd.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Deze relicten van de polders vormen kleine eilandjes binnen een uitgesproken vlak en open gebied. De weinige micro-topografische verschillen kunnen verklaard worden door uitveningen, kleiontginningen en de aanwezigheid van getijdegeulen die bij de indijking van het gebied nog niet volledig opgevuld waren. Uitgelezen rust- en foerageerterrein voor water- en weidevogels.

Historische waarde:

In de omgeving van Wulpen en langs de vroegere getijdegeulen kunnen een aantal belangrijke Gallo-Romeinse vindplaatsen opduiken. De inpoldering van deze zone vond plaats in de 2de helft van de 11de, de 12de en de 13de eeuw. De percelering is hierdoor grootschaliger geworden en de bewoning verspreider. De hoeves zijn groot en velen ervan waren in oorsprong abdijhoeves. Op het Hemmegoed te Ramskapellen en de Allaertshuizen te Wulpen werden tussen 1230 e, 1240 monumentale schuren opgebouwd. De gestage inpoldering van de Ijzermonding kan afgelezen worden aan de opeenvolgende boogvormige bedijkingstracés. De kerke- en kapellesuffixen, die respectievelijk vanaf 1000 en 1100 opduiekn, verraden het ontstaan van nieuwe nederzettingen en de geleidelijke verdichting van de bewoning. De percelering, ontstluiting en grachten zijn in deze kleine relictzones nog grotendeels behouden na de ruilverkaveling.

Esthetische waarde:

De percelering is vrij grootschalig met onregelmatig, blokvormige percelen en slechts zeer sporadisch perceelsrandbegroeiing opduikt. De grillige perceleringspatronen zijn afgegrensd met grachten.

Beleidswenselijkheden:

maximaal behoud van het open landelijk karakter door : - niet-grondgebonden landbouw te weren; - architectonisch (kleur, vorm, hoogte) inpassen van nieuwe constructies zodat ze de bestaande vertikale blikvangers (skyline dorpen) niet domineren; - bebouwing te beperken tot de renovatie van de bestaande bebouwing, enkel kleinschalige ambachtelijke industrie te stimuleren aansluitend bij de kernbewoning; - het weren van alle lintbebouwing; - het behoud van grote open ruimten met weinig lineair groen, ecologische corridors vooral te associëren met sloten, dijken en wegen; - het accentueren van de identiteit tussen de verschillende subeenheden.