R10122: Bos- en akkercomplex Meerhout - Olmen en rug Eindhout - Zittaart

Verstoring: Toenemende bebouwing ter hoogte van Gasthuisheide, Meerhout en Olmen; infrastructuren (Albertkanaal, N126, E313) versnijden relictzone op verschillende plaatsen; gedeeltelijk in ruilverkavelingsgebied gelegen (RVK Meerhout).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Scherpenbergen: bij Ferraris heide; bij Vandermaelen heide met bos; grachten- en wegenpatroon nog goed bewaard en nog steeds hoofdzakelijk bebost (cf. MGI). Kretskeshoeve: bij Ferraris heide; bij Vandermaelen hoofdzakelijk bos met heide en ‘Duyvels Ketel Heide’ genoemd; relatief herkenbare perceelsstructuur met restanten opgaande randbegroeiing (cf. MGI). Gebergte: bij Ferraris gedeeltelijk beemden en bos; bij Vandermaelen beemden; herkenbare perceelsstructuur met veel restanten opgaande randbegroeiing en gaaf wegenpatroon (cf. MGI). Gasthuisheide en Winkelomheide: bij Ferraris heide met vennen; bij Vandermaelen heide met aaneensluitend stuk bos; versnipperde doch herkenbare bosrestanten en relatief gaaf wegenpatroon (cf. MGI). Hezemeerheide: herkenbare perceelsstructuur en bosrestanten (cf. MGI). Meerhout: bij Ferraris en Vandermaelen open akkerland; wegenpatroon gaat grotendeels terug tot Ferraris; nu bosrestanten afgewisseld met akkerpercelen (cf. MGI). Rug Eindhout-Zittaart: rug is nog steeds geaccentueerd door bos (cf. MGI), doch verstoord door verspreide bebouwing en A13; meest oostelijke punt van rug heeft sterk veranderde perceelsstructuur, doch reliëf is duidelijk zichtbaar in landschap. Straalse Bossen: gelegen op vroegere heide (cf. Ferraris); bij Vandermaelen reeds sprake van ‘Straalbossen’; structuur komt nog overeen met MGI; nog steeds opgaande perceelsrandbegroeiing en bosrestanten (gesloten karakter). Olmen: bij Ferraris reeds bosjes temidden van cultuurland; bij Vandermaelen heidepercelen en bos; bosstructuur is nog herkenbaar (versnipperde restanten) maar niet meer samenhangend en gaaf door te vele bebouwing. Archeologische vondsten: zones met lithisch materiaal ter hoogte van ‘Hutten’ en ‘Kretskenshoeve’; lithisch materiaal en cirkel van omgrachte structuur ‘Huizeke van de Alvermannekes’ ter hoogte van ‘Branden’; protohistorisch grafveld te Eindhout; lithisch materiaal, bronzen bijl en Romeinse munt ter hoogte van ‘Hakkenrode’; lithisch materiaal en Romeins aardewerk ter hoogte van ‘Dennebosch’; lithisch materiaal ter hoogte van ‘Zittaartsveld’, ‘ Zittaartsbossen’ en ‘Vuurmolen’; urnen met crematie ter hoogte van ‘Theunisheide’; Romeinse munt ter hoogte van ‘Steenheuvels’; lithisch materiaal, rijk brandgraf en Romeinse nederzetting in ‘Straalse Bossen’.

Esthetische waarde:

Diverse stukjes bos- en akkergebied van elkaar gescheiden door bebouwing en infrastructuren; opvallend is de rug Eindhout-Zittaart die door bos en opgaand groen extra geaccentueerd wordt in het landschap.