R70002: Hageven

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Aanwezigheid van vennen en stuifzanden. Ecologisch zeer waardevol natuurreservaat Hageven

Historische waarde:

Grensoverschrijdende gebied met heide, vennen en stuifzanden, aansluitend met het gebied Het Plat in Nederland Twee restanten van vloeiweiden/wateringen. Plaggenbodems ten westen van Hageheide. Grenspalen op de heide.

Beleidswenselijkheden:

Versterken van de aanwezige natuurwaarden door verwerven van landbouwgronden rond de Dommel. Beperken van actieve recreatie op de Dommel. Hermeanderen van de Dommel. Grensoverschrijdend landschapsbeheer.