R10063: Vallei van de Pulderbeek-Molenbeek, kasteeldomeinen en bos-akkercomplexen

Verstoring: E34 en Albertkanaal doorsnijden het valleigebied; relictzone valt gedeeltelijk samen met ruilverkavelingsgebied (RVK Malle-Zoersel).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Binnenbos: geomorfologische opbouw van de valleien en hogere gronden met de bijhorende bodemtypen; botanische waarde zowel van de graslanden en de bossen als van de moerassen en de oevers van de beken; verscheidenheid van de verschillende begroeiingen op een vrij kleine schaal ten gevolge van de sterk variërende milieuomstandigheden (vochtigheidsgradiënten, bodemtypen en beheer).

Historische waarde:

Relatief gesloten valleigebied waar nog duidelijke binding met aanpalende kasteeldomeinen voorkomt. Vallei van de Pulderbeek: over het algemeen duidelijk herkenbare perceelsstructuur, talrijke bosjes en restanten van opgaande begroeiing (cf. MGI); hogergelegen gronden gekenmerkt door afwisseling akkers en bosjes en schaalvergroting van de percelen (cf. MGI). Vallei van de Molenbeek en domein Hovorst: sterk gesloten karakter door bosjes en perceelsrandbegroeiing en herkenbare perceelsstructuur (cf. MGI); hogergelegen gronden gekenmerkt door afwisseling akkers en bosjes en schaalvergroting van de percelen (cf. MGI). Domein Hovorst: bij Ferraris vermeld; structuur domein en aansluitend cultuurgrond is goed herkenbaar (cf. Ferraris); vallei is dicht bebost ter hoogte van kasteel Hovorst. Binnenbos: voorbeeld van een oude landschapsstructuur en landschapsopbouw die reeds ontstaan is in de 18de eeuw. Boutersemhof: bij Ferraris vermeld; domeinstructuur is niet meer zo goed herkenbaar (cf. MGI); reeds beboste omgeving bij Ferraris, nu nog uitgebreider (cf. MGI). Domein Krabelshof: bij Ferraris vermeld; relatief herkenbare en gave structuur (cf. Ferraris); bij Vandermaelen eerste aanzet tot bebossing ter hoogte van Lovenhoek en randen van de vallei; wegenpatroon en perceelsstructuur zijn goed herkenbaar, voornamelijk bebost (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Binnenbos: kenmerkend uitzicht van een intact, kleinschalig landschap dat hier nog een uitgestrekt geheel vormt, waarin een aantal beken en hun valleien de hoofdgraat vormen en waarin afwisselend open en gesloten structuren voorkomen die verbonden zijn door paden, wegels en wegen, houtkanten, bomenrijen en dreven.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verder schaalvergroting.