R70016: Vijverbroek

Verstoring: Grindwinning in de zogenaamde ‘Boterakker’. Twee voormalige stortplaatsen in het Vijverbroek.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Meest westelijke Maasmeander (Romeinse Maas), die de grens vormt van de alluviale vlakte, is de westrand van het Vijverbroek. Volledig ontveend gebied. Biologisch waardevolle Elzenbroekbossen en graslanden. Ten zuiden van de kern van Kessenich is de taludrand tussen de alluviale vlakte en het middenterras goed zichtbaar.

Historische waarde:

Op de Ferrariskaart is het gebied ingetekend als een alluviaal bos. Een beperkt deel is te beschouwen als historisch stabiel bos. Rondom het Stockbroekhof, dat reeds is aangeduid op de Ferrariskaart komt een historisch stabiele percelering voor. Oude Romeinse kern van Kessenich met bouwkundig erfgoeg (verschillende beschermde monumenten). Archeologische vondsten uit de Romeinse tijd. Kasteel Borgitter en onmiddellijke omgeving, op de Ferrariskaart gelegen op de grens van de baronie Kessenich en het prinsbisdom Thorn, en thans gelegen de Belgisch-Nederlandse grens zijn beschermd als dorpsgezicht. Doorsneden door de zogenaamde ‘Napoleonweg’, aangelegd rond 1812.

Esthetische waarde:

Ongeschonden kleinschalig landschap rondom Stockbroekhof. Duidelijk waarneembaar talud tussen alluviale vlakte en het middenterras. Het Vijverbroek kan duidelijk worden ervaren als een oude Maasmeander.

Beleidswenselijkheden:

Gelegen op de grens met Nederland wordt dit gebied vrij goed gevrijwaard van verstedelijking. Onvoorwaardelijk te vrijwaren van ontgrinding.