R10066: Vallei van de Platte Beek-Beemdenbeek

Verstoring: Relictzone ligt grotendeels in ruilverkavelingsgebied (RVK Poederlee).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Broekbeek: bij Ferraris en Vandermaelen gesloten beemdenlandschap; nog steeds gesloten landschap (bos en opgaande perceelsrandbegroeiing) met herkenbare perceelsstructuur en -richting (cf. MGI). Beemdenbeek: perceelsstructuur is niet meer zo gaaf door schaalvergroting, doch nog restanten van opgaande begroeiing, wat aan eertijds gesloten karakter doet denken (cf. MGI); aansluitende cultuurgronden waren vroeger heide (cf. Ferraris en Vandermaelen), nu nog bosrestanten, herkenbaar wegenpatroon en schaalvergrote perceelsstructuur (cf. MGI); oorspronkelijk meanderend verloop van beek is grotendeels verdwenen. Platte Beek: slechts enkele herkenbare percelen en restanten van bosjes (cf. MGI); oorspronkelijk meanderend verloop van beek is grotendeels verdwenen.