R70056: De Maten

Verstoring: Verstedelijking in de omgeving.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Abiotisch en biotisch zeer rijk gebied door de afwisseling van historische vennen en vijvers, stuifduinen, heide en historisch stabiel bos rondom de vallei van de Stiemerbeek. Volledig gebied wordt beheerd als natuurreservaat.

Historische waarde:

Steentijdsites. Op de Ferrariskaart zijn reeds meerdere vijvers aangeduid. Ze zijn ontstaan door turfwinning. De vallei was reeds ten tijde van Ferraris in hoge mate bebost. Als erfgoedwaarden komen dan ook voor : stuifduinrelicten, historische vennen en vijvers, historisch stabiele heide en bos.

Beleidswenselijkheden:

Tegengaan versnippering door infrastructuur en verstedelijking binnen de bipool Hasselt-Genk. Uitbreiding en buffering van dit landschapsecologisch rijk gebied.