R30079: Land van Nieuwkerke - Leievallei

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Vormt een steilrand van de Leie, lokaal belangrijke natuurwaarden. Duidelijke overgang naar de West-Vlaamse heuvels. Overgang naar de alluviale gronden van de Leievallei.

Historische waarde:

Wegenpatroon, richting percelering, verspreiding bebouwing grotendeels volgens 18de eeuw, aantal belangrijke hoeven. Groot Westhof : oud middeleeuwse site met deels bewaarde walgracht.

Esthetische waarde:

Wijdse panoramische en gerichte zichten in vele richtingen, skyline topografisch begrensd. Vlak valleilandschap, open broeklandschap met weiden en akkers, sterk verspreide bebouwing, grote regelmatige percelen, zeer weinig tot geen perceelsrandbegroeiing.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van het landelijk karakter