R10049: Domein Eester

Verstoring: Relictzone ligt binnen ruilverkavelingsgebied (RVK St.-Lenaarts).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Domein Eester heeft vrij gave structuur (cf. MGI); ten noorden van domein gesloten landbouwland met herkenbare perceelsstructuur en restanten perceelsrandbegroeiing, waardoor eertijds gesloten karakter nog goed bewaard is; opvallend straatgehucht behorende tot de strookvormig verkavelde ontginning. Archeologische vondst: laat-Neolithische of Bronstijd pijlpunt nabij kasteel Eester.

Esthetische waarde:

Straatgehucht, kasteel en gesloten, strookvormige verkaveling (landbouwland) vormen mooi ensemble.