Domein Groeningenhof en Solhof met omgeving

Ankerplaats ID:A10030

Omschrijving

De kasteeldomeinen Groeningenhof en Solhof zijn respectievelijk gelegen op grondgebied van de gemeenten Kontich en Aartselaar ten zuiden van de stedelijke agglomeratie Antwerpen. Deze ankerplaats wordt begrensd door de Groeningenlei in het noorden, de autostrade E19 Antwerpen-Brussel in het oosten, de bewoning langsheen de Pierstraat in het zuiden en de Kleistraat en de Baron van Ertbornstraat in het westen. Het landschap wordt gevormd door drie kasteeldomeinen, omgeven door een relatief gaaf bewaarde landelijke omgeving. Een opvallende gekasseide dreef leidt naar het ‘Groeningenhof’ of ‘Kontichshof’, dat reeds wordt vermeld op de Ferrariskaart uit 1777. Oorspronkelijk betrof het een waterkasteel. Nu is het nagenoeg rechthoekige kasteel in neo-Vlaamse renaissancestijl met neogotische elementen omgeven door een onregelmatige, ovale omwatering die aansluit op de door de Mandoerse beek gevoede vijver. Het geheel wordt omgeven door een omhaagd landschapspark met solitaire bomen, boomgroepen, e.d.. L-vormige dienstgebouwen uit de 19de eeuw, een poortgebouw uit de 16de of 17de eeuw en een duiventoren die vermoedelijk teruggaat tot de 17de eeuw vervolledigen het domein. De ‘Lillaarschrans of ‘Lillaarhoeve’ is een neoclassicistisch kasteeltje, dat waarschijnlijk werd opgetrokken in de loop van de eerste helft van de 19de eeuw. Het is net als Groeningenhof gelegen binnen een ovale omgrachting en beboomd park. De oorspronkelijke ‘Lillaarhoeve’ die vermeld werd vanaf 1674 is ondertussen verdwenen. Kasteel ‘Solhof’ werd voor het eerst vermeld in de 15de eeuw en is ook terug te vinden op de kaart van Ferraris (1777). Het oorspronkelijke huis van plaisantie werd in de 19de eeuw vervangen door een neoclassicistisch kasteel binnen een rechthoekige omgrachting. Dit bouwwerk werd echter in de loop van de jaren 1990 afgebroken ten voordele van een hotelcomplex. De bijhorende landschapstuin onderging aanpassingen, doch de basisstructuur bleef bewaard, net als de ijskelder, de omgrachting en enkele bruggetjes. Het koetshuis, de conciërgewoning en de stallingen, allen uit de 19de eeuw bleven eveneens gespaard van afbraak. Naast de kastelen, treffen we binnen de grenzen van de ankerplaats verschillende oudere hoeven aan. Vooral de ‘Kapittelhoeven’ of ‘Te Nieuwen Hove’ zijn vermeldenswaardig. Het goed Nieuwen Hove werd reeds vermeld in 1304 en voor 1347 verscheen op het domein een hoeve. In de 15de eeuw werd een tweede, en dit keer omwalde, hoeve gebouwd. In 1826 brandde de meest zuidelijk gelegen hoeve af en werd de andere gedeeltelijk vernield. De huidige, sterk verbouwde hoeven dateren uit de 18de en de 2de helft van de 19de eeuw, doch behielden de oorspronkelijke ligging en omgeving. Het landschap dat al dit bouwkundig erfgoed omvat, heeft een landelijk karakter met hier en daar nog landschapselementen die verwijzen naar de vroegere kleinschaligheid. Opvallende structuren in het geheel zijn de nog kronkelende Mandoerse beek en de zuidelijk gelegen Pannebossen. De natuurwetenschappelijke waarde van deze ankerplaats wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van de Pannebossen die, zeker voor wat de struik- en kruidlaag betreft, nog een hoge natuurlijkheidgraad vertonen. Samen met de omgeving en de kasteelparken bieden ze goede kansen voor verschillende diergroepen, waarvan de vogels en de vlinders misschien de meest opvallende zijn. Deze ankerplaats is een typisch voorbeeld van kleine kasteeldomeinen binnen een landelijke omgeving in het Land van Kontich-Ranst. Het landschap vrijwaren van een verdere bebouwingsdruk is essentieel om het typische karakter van dit complex te behouden.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De Pannebossen langs de zuidelijke rand van de ankerplaats vertegenwoordigen dankzij een natuurlijke kruid- en struiklaag een belangrijke waarde met betrekking tot de flora. Samen met de omliggende open omgeving en de beboste domeinen rond de kastelen bieden zij bovendien goede mogelijkheden voor verschillende faunagroepen, waarbij de vogels en vlinders het opvallendst zijn.

Historische waarde

De drie kastelen binnen deze ankerplaats worden reeds vermeld op de kaart van Ferarris (1777). De structuur en opbouw van de domeinen is redelijk gaaf bewaard gebleven. Vooral het kasteel Groeningenhof, deels teruggaand tot de 16de eeuw, is als bouwwerk historisch zeer waardevol. Eveneens te vermelden zijn de Kapittelenhoeve, waarvan de site reeds wordt vermeld in 1304.

Esthetische waarde

De gaaf bewaarde kasteeldomeinen binnen een landelijke omgeving met nog een aantal kleine landschapselementen resulteert in een esthetisch aantrekkelijk geheel. De mooi bewaarde kasseiwegen en de oude hoeven vervolledigen het historische karakter van deze ankerplaats.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Deze ankerplaats vertegenwoordigt een relict van de oorspronkelijk veel uitgestrektere landelijke omgeving tussen Kontich en Aartselaar. Gezien de steeds toenemende bebouwingsdruk, wint de laatste open ruimte in deze omgeving steeds meer aan belang.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Hydrografische Elementen:
 • beek

Mandoerse beek

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park

park bij kasteel

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • toren
 • ijskelder
 • kasteelgracht

Groeningenhof +duiventoren, Solhof, Lillaarschrans

Bouwkundig erfgoed:
 • (heren)woning

dienstwoningen bij kasteel

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
 • wagenhuis

Kapittelhoeven

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg

kasseiweg

Waterbouwkundige infrastructuur:
 • sluis

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • hagen
 • knotbomenrij
Kunstmatige waters:
 • vijver
Topografie:
 • historisch stabiel
Bos:
 • loof

Pannebossen

Opmerkingen en knelpunten

Ten gevolge van de steeds toenemende bebouwing langsheen de randen, ligt deze ankerplaats volledig ingesloten. Het gebied verder vrijwaren van verkaveling en bebouwing is essentieel om het typisch landelijk karakter rond de kasteeldomeinen te bewaren.