R34002: Zwinpolders tussen Knokke-Heist en Damme en het Polderlandschap van Middelburg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Voormalig krekenstelsel (o.m. Platte Kreek) en waterlopenstelsel zijn waardevol door aanwezighied van slikplaten, drijftillen en andere oevervegetaties. Ook waardevolle, niet volledig opgevulde depressies (poelgronden).Gelegen in het overgangsgebied van Moerbeke-Aardenburg op de dekzandrug. Weidegebied tussen Damme en Lapscheurse gat met waardevolle weidepercelen, restanten van oude kreken met typische vegetatie.

Historische waarde:

Na de stormvloed van 26 december 838 strekte zich ten noorden van Brugge een waddenbegeid uit met schorren, slikken en geulen. In de loop van de 9de-10de eeuw werden talrijke schaapsboerderijen gevestigd. Percelering volgens Ferraris, aantal cultuurhistorische belangrijke hoeven aanwezig. Dorpskern van Middelburg heeft dezelfde structuur als op Ferraris : agglomeratie met markt. Aantal structurele landschapselementen uit de 12de tot 17de eeuw zijn bewaard gebleven : restanten van een 12de eeuwse oude Zwinarm. Ingepolderd in de 12de eeuw. De polders werden afgeschermd door één zeedijk die later na de stormvloed van 1404 verzwaard en Graaf Jansdijk werd genoemd. Nieuwe Hazegraspolder ingepolderd in 1783-84 door het ontwerpen van de Zeedijk. De percelering, wegenpatroon en verspreiding bebouwing zijn nu nog herkenbaar volgens 18de eeuw, groot aantal dijken aangelegd voor de inpoldering (zeewerende dijken). De Willem Leopoldpolder ontstond door het aanleggen van de Internationale dijk, in 1872 op de zuidelijke grens van het huidige Zwin. Oude kavels onder de huidige percelering te zien in Branddijk en Bonem, aantal belangrijke hoeves, percelering en verspreiding van de bebouwing volgens Ferraris. Kreekrestanten. Oude vaarten zoals de Zuid over Lievegeleed en Nieuwe Watergang belangrijk voor de afwatering van het gebied en zijn belangrijk geweest voor de vroegere scheepvaart voor de aanleg van de Damse Vaart. Militaire relicten aanwezig zoals de site van het Isabellafort en de Cantelmolinie.

Esthetische waarde:

Wijdse panoramische zichten in vele richtingen, skyline van de kust en Binnen-Vlaanderen zichtbaar. Open landschap, dominante lijnvormige beelddrager is de Damse Vaart met de dijkbeplanting. Overwicht van grote, regelmatige blokvormige percelering, een zeer strak en rechtlijnig wegennet, weinig bebouwing, open landschap, weinig of geen perceelsrandbegroeiing, groot aantal dijken vormen een typisch kenmerk van de relictzone. Kleine, regelmatige en onregelmatige blokvormige percelering, bebouwing geconcentreerd in kernen, kronkelend patroon van wegen volgens de vroegere dijken, weinig perceelsrandbegroeiing.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van de resterende open ruimte door bundelen van de versnijdingen en groeperen van nieuwbouw in bestaande kernen, weren van niet grondgebonden landbouw (serreteelt)