Kraenepoel en Markettebossen

Ankerplaats ID:A40008

Landschap

Omschrijving

Deze ankerplaats situeert zich op grondgebied van de gemeente Aalter. Het gebied van de Kraenepoel behoord tot het grote Bulskampveld, een in de middeleeuwen tot heide gedegradeerd boslandschap. In deze heidevelden lagen verschillende vijvers. Een van die vijvers was de Kraenepoel. Deze vijver kan niet als prototype van de veldvijvers beschouwd worden. Zijn geschiedenis en zijn toekomst zien er totaal anders uit. In oorsprong was het waarschijnlijk een veldsteengroeve en/of turfwinningsgebied. In het Paniseliaanzand, dat hier dagzoomt, komen groenige veldstenen voor. Later kreeg de vijver de nieuwe functie van visteeltvijver. Nadat de Kraenepoel in de 17e eeuw zijn economische functie grotendeels had verloren, vervaagden zijn contouren vermoedelijk gedeeltelijk. Het omringende heidegebied kwam onder druk te staan als gevolg van de demografische, industriële en agrarische groei die Vlaanderen vanaf de tweede helft van de 18e eeuw kende. De heide ging als open landschap verloren. Enkel bleven enkele floristische indicatorsoorten over. Begin de 19e eeuw werd het landschap van de Kraenepoel en zijn onmiddelijke omgeving omgevormd in een vandaag nog altijd goed herkenbare structuur. In tegenstelling tot alle andere vijvers van het Bulskampveld, werd de Kraenepoel niet drooggelegd. De andere vijvers van het Bulskampveld waren ontstaan door afdamming van beekjes; hun ligging is nu nog in het landschap te herkennen door vochtige depressies. Nadat het kanaal Gent- Brugge gegraven was, kon er vis van aan zee aangevoerd worden en was de teelt in de veldvijvers overbodig. De vijvers werden leeggelaten. Er werd voor het behoud van de Kraenepoel geopteerd, bovenop zijn verleden als vengebied kwam een nieuwe cultuurhistorische laag. Rond de vijver kwam een dijk met beukendreven. De vijver werd met een veldstenen muurtje omzoomd. De omgevende bossen kregen een drevenpatroon en de percelen werden in rabatten gelegd. Afwateringssleuven en -slootjes werden in en rond de Kraenepoel gegraven. Voor het beheer als visvijver was de aanleg van een leegloop- en overloopconstructie nodig. Dit zijn allemaal cultuurhistorische elementen, die enerzijds diverse aspecten van het vroegere ven- en heidelandschap deden vervagen of zelfs vernietigden, maar die anderzijds ook een reeks heide- en venplanten tot diep in de 20e eeuw overlevingskansen hebben geboden. Deze geschiedenis maakt van de Kraenepoel een uniek gebied; de kensoorten van het oorspronkelijk voedsel- en kalkarme milieu van de heidelandschappen zijn nog aanwezig. Omwille van dit unieke karakter kan de Kraenepoel niet als een typisch voorbeeld van de voormalige veldvijvers beschouwd worden. De ‘Villa Cranenpoel’, in 1902 gebouwd, ligt op een verhevenheid aan de oever van de Kraenepoel. Ze is in Normandische stijl, met imitatievakwerk, opgetrokken. Rond de kerk ligt het kerkhof dat met een ijzeren hekken is afgesloten. Rondom het kerkhof staan er 15 bakstenen kapelletjes. De parochie is vermoedelijk midden de 13e eeuw ontstaan. Over de bouwgeschiedenis van de kerk, die voor het eerst in 1435 wordt vermeld, is weinig bekend. Tijdens de godsdiensttroebelingen van de 17e eeuw werd ze vernield en werderopgebouwd. In de 19e eeuw vonden grote verbouwingswerkzaamheden plaats. In 1944 brandt de kerk volledig uit, en opnieuw gebouwd in 1950, grotendeels naar het vroegere model. Het zogenaamde Mariahove bevindt zich op de plaats van het voormalige Kasteel van Bellem. In de buurt van het huidige kasteel stond indertijd het buitengoed van de familie Wyts. In 1577 werd deze heerlijkheid door koning Filips II verkocht aan Karel Rym. Zij bleven heren van Bellem tot 1715. Rond 1635 kochten zij het oude buitengoed van Wyts en bouwden kort daarna, ca. 1650 een nieuw kasteel. In 1655 werden Bellem en Schuurvelde tot baronie verheven. Het kasteel zou midden de 18e eeuw reeds tot puin vervallen zijn. Het domein werd in 1808 door de gentse textielbaron van Caneghem als “nationaal goed” gekocht. Hij liet het kasteel weer volledig opbouwen in 1815. In 1855-1860 werden door de nieuwe eigenaars aanpassingen aangebracht in neoclassicistische stijl. Sinds 1963 werd het eigendom van de ‘Federatie van de zustercongregaties van het bisdom Gent’. Sedert 1965 is het een retraitehuis voor religieuzen, Mariahove. Achter Mariahove ligt een uitgestrekt park dat grotendeels omgracht is en vermoedelijk in XIX c heraangelegd is in Engelse landschappelijke stijl met een grote grillige vijver en kronkelende paden. Het Markettebos, dat ten zuiden van het omgrachte park ligt is ervan gescheiden door de spoorweg. Met dreven is er de zogenaamde ‘achtster’ gevormd: op het centrale punt staat een siervaas.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De Kraenepoel was oorspronkelijk een voedselarm milieu waar een specifieke vegetatie bij voorkomt. Ondanks de teloorgang van dat milieu kon de zaadvoorraad toch bewaard blijven en zijn er kansen op herstel. In de omgeving dagzoomt het Paniseliaan.

Historische waarde

Dit gebied is een uitloper van het voormalige Bulskampveld. Dit veldgebied is een laat en op zeer systematische wijze ontgonnen grond. De gemeenschappelijke graasgronden werden in de 18de-19de eeuw herbebost. De Kraenepoel is een voormalige visvijver die waarschijnlijk omwille van turf- en/of veldsteenwinning ontstaan is. Hij is niet met de andere veldvijvers te vergelijken wegens grote verschillen in morfologie en geschiedenis. Maria Hove staat op het domein van het voormalige Kasteel van Bellem. Rond Maria Hove ligt een park met Engelse aanleg.

Esthetische waarde

De Markettebossen zijn nog maar weinig verkaveld, dit in tegenstelling tot de omliggende bossen. In het Markettebos is een achtster- vormig drevenpatroon aangelegd, dat in relatie staat met het kasteeldomein van Maria Hove. De Kraenepoel is een 22 ha grote watervlakte, in het bos gelegen. Rond de vijver is een rietboord. In de Kraenepoel liggen drie eilanden.

Sociaal-culturele waarde

De geschiedenis van de Kraenepoel is sterk door de mens bepaald: het ontginnen van turf/veldsteen en de omvorming tot visvijver met het bouwen van de overloop en het tapsysteem. Maria Hove is een retraitecentrum voor religieuzen.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Deze bossen zijn de oostelijke uitloper van de bosgordel die van Loppem tot Bellem loopt.De relatie tussen het achtstervormig drevenpatroon in de Markettebossen en het kasteeldomein van Mariahove wordt door de spoorlijn doorsneden. De omliggenden akkers en weiden vertonen een blokvormig patroon met perceelsrandbegroeiing. De Kraenepoel, (22 ha), ligt in het voormalig veldgebied.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
 • vallei
Moerassige gronden:
 • rietland
Geologie:
 • ontsluitingen

Paniseliaan

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park

Park Maria Hove

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • toren
 • orangerie
 • omheining
 • ijskelder
 • kasteelgracht

Maria Hove, duiventoren, dienstgebouwen

Bouwkundig erfgoed:
 • villa

Villa Kraenepoel

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal

Hoeve Van Wanseele, Hof de Warande

Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
 • kapel

Kerk van Bellem

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad
 • Romeinse weg

Heirweg Gent- Brugge

Spoorweg: spoorweg Gent- Brugge

Waterbouwkundige infrastructuur:
 • dijk

overloop aan Kranepoel, dam in Kranepoel

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • houtkant
 • hagen
 • knotbomenrij
 • perceelsrandbegroeiing

achtsterrig drevenpatroon in Markettebos, dreef van Bellem naar Hansbeke

Kunstmatige waters:
 • vijver

Kranepoel (met eilandjes), vijvers in park Maria Hove

Bos:
 • naald
 • loof
 • hakhout
 • middelhout
 • hooghout
 • struweel

Opmerkingen en knelpunten

In de Markettebossen staat wat residentiële bebouwing die van de laatste decennia dateerd. Sommige bomen in de dubbele dreef van Hansbeke naar Bellem zijn in niet zo goede staat. Een landbouwbedrijf langs de noordzijde van de dreef gelegen, heeft zijn territorium naar de straatkant toe uitgebreid en zo een stuk van de dreef ingepalmd. Rond de Kranepoel is een Life- project aan de gang om het originele voedselarme milieu te herstellen. Hierbij wordt ao het slib geruimd en de vegetatie rond de oever gekapt.