R30072: Leievallei

Verstoring: Sterke invloed van stedelijke kernen Wervik, Menen, Waregem, Kortrijk. Gedeelte is gelegen in ruilverkavelingsgebied (Sint-Baafs-Vijve) maar richting van de percelering, verpreiding van de bebouwing en wegenpatroon nog vrij gaaf.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei, alluviale vlakte. Smalle vallei tussen stedelijke kernen van Wervik, Menen, Halluin, Waregem en Kortrijk, verlengde van de zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei. Tussen Ploegsteert en Zandvoorde is linkeroever bijzonder steil. Vallei met gekanaliseerde rivier en afgesneden meanders, open broeklandschap met meersen. De vochtige weidegebieden hebben relicten van rijke graslandflora. Avifauna. Rond het mondingsgebied van de Mandel zijn er opeenvolgende brede meanders en smalle rivierdoorsteken terug te vinden in de vallei met vlakke dalbodem. Het alluvium heeft een typische differentiatie tussen oeverwallen en komgronden.

Historische waarde:

Ponthoek, Neerhoek, Laag Vlaanderen, Wervik : archeologische waarde. Verschillende kastelen aanwezig. Loop van de Leie volgens Ferraris. De vallei is goed herkenbaar op Ferraris en Vandermaelen, toen wel meer meanders aanwezig. De resten van de meanders zijn grotendeels nog goed bewaard. Meanders van de Leie volgens de 17de-18de eeuw, eind jaren ‘70 rechtgetrokken. Landgebruik grotendeels volgens Ferraris. Oorspronkelijk landschap nog duidelijk herkenbaar bij het gehucht Laag-Vlaanderen (Wervik) met natte weiden afgezoomd met knotwilgen en enkele kleine hoevetjes. Verschillende kleine voetwegen, heirbaantracés, relicten van de vlascultuur en relicten van huisindustrie op de boerderijen aanwezig. Resten van oude kouterlandschap aanwezig op de rand van de vallei nabij Sint-Baafsvijve.

Esthetische waarde:

Sterk afwisselende en meestal gerichte zichten met afwisselende kijkdiepte. Open landschap, geen tot weinig perceelsrandbegroeiing, zeer weinig bebouwing, onregelmatige percelering. Vormt een gecultiveerd en open broeklandschap met weiden en akkers.

Sociaal-culturele waarde: Watermolens Harelbeke, sluizen Ooigem, relicten vlasnijverheid, oorlogsmonumenten.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing van om het even welke aard in de valleigebieden, bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap, accentueren van de waardevolle sites (kastelen, meanders) in hun omgeving, gedifferentieerde aanpak voor de verschillende riviersegmenten. Vrijwaren van het aanwezige landelijk karkater.