R20037: Brongebieden van de beken van de bovenloop van de Grote Molenbeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Vormen de bovenloop van talrijke beekjes die beginnen op de rand van het interfluvium Bellebeek-Grote Molenbeek en allen in de Grote Molenbeek uitmonden. In het Kartelobos, een gemengd beuken- en eikenbos vinden heel wat zeldzame vogels een uitgelezen biotoop.

Historische waarde:

De alluvia van de beekjes die samen de Grote Molenbeek vormen zijn vaak sinds Ferraris weinig veranderd op landschappelijk vlak. Wel werden de meest drassige weiden dikwijls omgezet in populieraanplantingen of broekbossen. De perceelsvormen wijzigen er weinig en de bomenrijen en houtkanten blijven vaak bestaan. Het zijn tevens gebieden die weinig bewoning kenden, ook nu nog zijn de weinige woningen hoeves of sites van vroegere hoeves. Het open landschap in de onmiddellijke omgeving van die beekjes ondergingen in die periode ook meestal weinig veranderingen. Het Paardenbos en het Kartelobos veranderden eveneens weinig van omvang. De dries van Mazenzele is een goed bewaard Frankisch relict. Aan de rand van de dries zijn er nog sporen van een oude motte. Deze motte vormde samen met de dries de oorspronkelijke dorpskern.

Esthetische waarde:

Het contrast tussen het open akkerlandschap op het leemplateau en de valleien met bossen en weiden omgeven door bomenrijen.

Beleidswenselijkheden:

Onderhoud en herstel van de houtkanten en bomenrijen.