Abdij van Kolen en Kolenberg

Ankerplaats ID:A70049

Landschap

Omschrijving

De abdij van Kolen te Kerniel is gelegen in het heuvelachtige landschap aan de noordoostrand van het massief van Borgloon, dat zich ruim 30 m verheft boven de ten zuiden van de lijn Heks, Bommershoven Jesseren en Piringen gelegen schiervlakte. Geografisch bevindt Kerniel zich ook op het talud tussen Laag - en Midden - België. De steilrand valt hier samen met de grens tussen Droog- en Vochtig Haspengouw en met de overgang van de Zand- naar de Leemstreek.. De Kleine Herk, die in noordelijke richting stroomt, snijdt er een diepe depressie uit. De omgeving vertoont een gevarieerde aanwezigheid van kalkrijke bodems, vallei- en depressiegronden, plateaugronden, en van verschillende bodemseries en vochtgradienten. De Abdij van Kolen, ook Mariënlof genaamd, is de structurerende beelddrager van het gebied, gelegen op de westelijke valleirand nabij de bron van de Kleine Herk. De gebouwen werden reeds in 1947 als monument beschermd. Het is het oudste van drie kloosters die de Kruisheren van Hoei gedurende de 15de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden gesticht hebben. In 1487 wordt de parochie Kerniel geïncorporeerd in het klooster en door één van de religieuzen bediend. Een kerkwegel voert nog steeds van de abdij naar pastorij en kerk. In 1822 werden de gebouwen verkocht aan de Eerwaarde Zusters Cistercienzerinnnen uit Woutersbrakel, die er aanvankelijk een pensionaat en later een lagere school inrichtten. In 1990 werd het klooster tot abdij verheven aangezien het historisch de voortzetting is van de abdij van Woutersbrakel. Het huidig, vierkant kloosterpand met de kerk in de zuidwestelijke vleugel ligt in de zuidhoek van het rechthoekige, gekasseide erf, aan de overige drie zijden door hoevegebouwen omringd. Ten westen en zuiden van de abdijgebouwen bevindt zich een ommuurde nutstuin en boomgaard. Een kruisvormig wegenpatroon verdeelt de nutstuin in vier rechthoekige percelen, afgeboord met een buxushaagje. In het verlengde van de hoofdas is in de tuinmuur een kapel ter ere van St.Jozef gebouwd. De voormalige noordelijke hoogstamboomgaard t.o.v. de abdij is nu hoofdzakelijk een siertuin, nog steeds omtuind door een meidoornhaag. De bomen van de oostelijke boomgaard werden tussen 1923 en 1979 gerooid maar de weidefunctie bleef behouden. Uit de vergelijking van het historisch kaartmateriaal met de huidige topografische kaarten blijkt dat het wegen- en perceleringspatroon alsook het bodemgebruik in dit landschap grotendeels ongewijzigd gebleven zijn. In de omgeving van de abdij en op de valleirand van de Vilsterbeek zijn nog weiden met restanten van hoogstamboomgaarden omhaagd door meidoorn aanwezig. Sterk landschapsbepalend is de noordwest - zuidoost georiënteerde asymmetrische vallei van de Kleine Herk met een amfitheatervormig dalhoofd, een steilere, van graften voorziene zuidwestgerichte en een zwakkere noordoostgerichte helling. Plaatselijk zijn drassige graslanden en populierenaanplantingen kenmerkend. Het plateau ten noorden van de abdij, de zgn. Kolenberg, is nagenoeg volledig in gebruik als akkerland. Een historische holle weg, parallel met de Kleine Herk, verbindt de vallei van de Vilsterbeek met de abdij. De holle weg , graften op de steile zuidwestgerichte helling van de vallei van de Kleine Herk, enkele hagen of restanten ervan als perceelsbegrenzing, begroeide beekranden en populierenrijen zijn de landschapsbepalende lineaire elementen. De Kolenberg maar ook de de dorpssite van Kerniel aan de valleirand bieden panoramische zichten op het half-open weidenlandschap met een hoge visuele belevingswaarde. Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in de omgeving was de aanleg van de spoorweg Tongeren-Sint-Truiden, de zogenaamde fruitlijn, in 1879. Enerzijds werden zowel de vallei van de Vilsterbeek als van de Kleine Herk afgesneden van hun bronnen en ging een visueel - landschappelijke eenheid verloren. Anderzijds breidde door de aanleg van de spoorlijn het historisch aanwezige boomgaardenareaal zich verder uit en ontwikkelde de regio zich geleidelijk tot een gebied met overwegend hoogstamboomgaarden. Omstreeks het midden van de 20ste eeuw was het landschap praktisch volledig met hoogstamboomgaarden beplant. Even drastisch is op zijn beurt de recente vervanging van hoogstamboomgaarden door laagstamfruitteelt, gepaard met de schaalvergroting in de landbouw en de uitbreiding van de veiling ten zuiden van de oude spoorweg. De nog voorkomende hoogstamboomgaarden zijn van belang voor het behoud van oude en zeldzame fruitvariëteiten. Na de tweede wereldoorlog nam het economisch belang van de spoorverbinding af. De sporen werden over heel de lijn gedurende de jaren 1970 en 1971 opgebroken. Vanaf 1994 werd op de spoorwegzate een fietsroute aangelegd. De hele omgeving is erg attractief voor zachte recreatie. De Abdij Mariënlof is niet alleen een oase van rust en groen door zijn idyllische ligging en landelijk kader, maar bovendien zijn er de gebouwen en een collectie unieke kunstschatten te bezichtigen.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Kerniel is gelegen op de noordoostrand van het massief van Borgloon, dat zich ruim 30 m verheft boven de schiervlakte ten zuiden van de lijn Heks, Bommershoven, Jesseren en Piringen. Het landschap is heuvelachtig en bevindt zich geografisch op het talud tussen Laag- en Midden-België. De landschapsvormende steilrand valt hier samen met de grens tussen Droog- en Vochtig Haspengouw en met de overgang van de Zand- naar de Leemstreek. Dergelijke overgangsgebieden worden gekenmerkt door een eigen dynamiek en zijn bijgevolg in geografisch opzicht uitermate belangrijk. De omgeving vertoont een gevarieerde aanwezigheid van een kalkrijke bodem en van verschillende bodemseries, vallei- en depressiegronden, plateaugronden, vochtgradienten, enz. De hier voorkomende hoogstamboomgaarden zijn van belang voor het behoud van oude en zeldzame fruitvariëteiten (dendrologische waarde).

Historische waarde

De abdij van Kolen is het oudste van drie kloosters die de Kruisheren gedurende de 15de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden gesticht hebben. In 1822 werden de gebouwen verkocht aan de Eerwaarde Zusters Cistercienzerinnnen uit Woutersbrakel. Het klooster werd in 1990 tot abdij verheven aangezien het historisch de voortzetting is van de abdij van Woutersbrakel. In het landschap zijn de relicten zichtbaar van de impact van het klooster en de historische continuïteit in het wegen- en perceleringspatroon, alsook in het bodemgebruik.

Esthetische waarde

Zowel de Kolenberg als de dorpssite van Kerniel aan de valleirand bieden panoramische uitzichten op het omgevende, heuvelachtige landbouwgebied tussen Droog en Vochtig Haspengouw. De asymmetrische vallei van de Kleine Herk met graften op de steilste helling, het amfitheatervormig dalhoofd, het half-open weidenlandschap met hoogstamboomgaarden en hagen geven het geheel een uitgesproken hoge visuele belevingswaarde.

Sociaal-culturele waarde

De hele omgeving is erg attractief voor zachte recreatie. De Abdij Mariënlof is niet alleen een oase van rust en groen door zijn idyllische ligging en landelijk kader, maar bovendien zijn er de gebouwen en een collectie unieke kunstschatten te bezichtigen.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Enerzijds is de zuidoost-noordwest georiënteerde asymmetrische vallei van de Kleine Herk sterk landschapsbepalend. Anderzijds is de abdij van Kolen een structurerende beelddrager met historische impact op het gebied. In die samenhang komen recentere, landschapsstorende structuren voor zoals de voormalige spoorweg.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • steilrand
 • holle weg

steilrand tussen Laag- en Midden-België

Hydrografische Elementen:
 • beek
 • vallei

Kleine Herk, Vilster- of Vilsteegbeek

Moerassige gronden:

drassige beemden

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin

ommuurde abdijtuin en boomgaard

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve

voormalig neerhof van de abdij

Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
 • kapel
 • abdij
 • pastorie

abdij Mariënlof met kerk en kapel Sint-Jozef, kapel Sint-Anna

Andere:

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • kerkwegel

kerkwegel van abdij naar pastorie en kerk

Spoorweg:
 • verlaten spoorweg

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • bomenrij
 • houtkant
 • hagen
Topografie:
 • onregelmatig
 • historisch stabiel
Historisch stabiel landgebruik:
 • permanent grasland

grasland onder boomgaarden, vochtige beemden, open akkers op hoger gelegen delen

Typische landbouwteelten:
 • hoogstam

Opmerkingen en knelpunten

Landschappelijk drastisch zijn de recente vervanging van hoogstamboomgaarden door laagstamfruitteelt, gepaard met schaalvergroting, en de uitbreidende activiteiten van het nabije veilingcomplex. Een ruilverkaveling is in voorbereiding. De recente bebouwing levert geen bijdrage tot de landschapswaarden.