R20038: Vallei van de Grote Molenbeek

Verstoring: Na 1947 werd er de weg tussen Steenhuffel en Wolvertem door het meersgebied aangelegd.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De Molenbeekvallei heeft een rijke fauna en flora en er zijn op een aantal plaatsen nog oeverwallen te bespeuren. In de relictzones liggen drie goed bewaarde watermolensites.

Historische waarde:

Na Ferraris zijn de beemden smaller geworden. Een aanzienlijk deel van de perceelsrandbegroeiing is verdwenen gedurende de twintigste eeuw. Kasteel Drie Torens: de directe omgeving is sinds Ferraris weinig gewijzigd, het nabijgelegen deel van het alluvium van de Molenbeek werd erna bebost. Het oude tracé van de spoorweg Aalst - Willebroek heeft langs beide zijden een bomenrij en vormt op die manier een mooi geïntegreerd deel van de directe omgeving. Kasteel van Diepenstein: het kasteel, de vijvers en het tuinpark werd in 1990 in haar “oorspronkelijke” toestand hersteld. De omwalling die ten tijde van Ferraris nog omheen het kasteel lag is nadien verdwenen. De omliggende laaggelegen weiden waren spuikommen voor de watermolen van Diepensteyn die in de tweede helft van de 18de eeuw verdwenen.

Esthetische waarde:

Een uitgestrekt, vaak nog gaaf beemdenlandschap met heel wat bomenrijen, houtkanten en KLE.

Beleidswenselijkheden:

Herstel van de perceelsrandbegroeiing en het terug omzetten van de omliggende akkers in beemden.