R10010: Polder van Zandvliet en Stoppelbergen - Kraaienberg

Verstoring: Bosgebied op zandige grond is ten dele aangetast door bebouwing. De polder van Zandvliet is door havenuitbreiding sterk ingekrompen.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Ter hoogte van Hoek is de overgang van het kleiig poldergebied naar het meer zandige gebied goed zichtbaar in het reliëf.

Historische waarde:

Noordhoekpolder en Kabeljauwpolder: bij Ferraris en Vandermaelen ingepolderd gebied; perceels- en grachtenstructuur zijn nog relatief gaaf; Armendijk en enkele wielen zijn nog goed herkenbaar (cf. Ferraris). Oude Noordlandpolder: wegenpatroon is nog relatief gaaf, perceelspatroon is slechts gedeeltelijk verstoord. Stoppelbergen, Ruige Heide en Kraaienberg: bij Ferraris en Vandemaelen een zandig duingebied met heide; bosrestanten (cf. MGI) op duinen sluiten aan op bosgebied Stoppelbergen, De Wildernissen en Moretusbosch in Nederland. Vroeger Monkenhof (cf. Ferraris) kan mede aan basis liggen van ontginningsstructuur van Kraaienberg.

Esthetische waarde:

Open polderlandschap overgaand in gesloten landschap in zandig gebied Stoppelbergen - Kraaienberg. Overgang poldergebied - zandgebied is goed waarneembaar ter hoogte van gehucht Hoek.

Beleidswenselijkheden:

Havenuitbreiding en bebouwing in beboste zone beperken en tegengaan.