R20049: Brabantse Beek - Kapenberg

Verstoring: De spoorweg Brussel-Dendermonde loopt door het Kapenbergbos.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Het Kapenbergbos is een is een restant van drassig bos op de rand van de Kapenberg. In de omgeving van het bos is er nog enige perceelsrandbegroeiing te bespeuren. In het alluvium van de Brabantse beek is er eveneens nog perceelsrandbegroeiing.

Beleidswenselijkheden:

Onderhoud en heraanplanting van perceelsrandbegroeiing en vroeger beboste gebieden herbebossen.