Slot van Laarne

Ankerplaats ID:A40027

Omschrijving

Het Kasteel of Slot van Laarne is architectuurhistorisch gezien één van de voornaamste uit het kastelenpatrimonium van het land. Het indrukwekkende kasteel vormt één van de zeldzame kenmerkende vertegenwoordigers van het laat- middeleeuwse feodaal slot, behorende tot het waterburchttype gelegen in een vlakte. Het zandstenen kasteel, omringd door een brede vierkant walgracht, bezit een gesloten binnenkoer met voornamelijk uit de viertiende eeuw daterende donjon, weermuur met torens en poortgebouw (westkant). Belangrijke uitbreidingen en aanpassingen, die tot heden vooral het vooraanzicht van het kasteel bepalen, vingen aan in de tweede helft van de zeventiende eeuw. De constructie van ondermeer een nieuwe inkom aan de andere zijde van het kasteel met voorliggende erekoer en bijgebouwen, gericht naar het dorp, dateren uit die periode. Het Slot van Laarne behield tot op heden zijn aspect van waterkasteel. De onmiddellijk aanpalende aanhorigheden bevinden zich sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw voor de burcht, binnen de nog bestaande rechthoekige buitenste omgrachting. Het betreft de erekoer met aanpalende hoekpaviljoenen (voormalige dienstwoningen) en bijgehorende percelen, de boomgaard en kasteeltuin. De brede vierkante walgracht die de burcht vanouds omringd vormt een essentieel inherente component van de waterburcht. Bovendien blijkt de aanleg van de ringgracht ouder te zijn dan de stenen burcht als zodanig: de burcht zou opgericht zijn op het plateau van een vroegere ringwalsite omgeven door een walgracht daterend uit de dertiende eeuw. Voor de occupatiegeschiedenis van de site is de ringgracht een belangrijk element. Nadien werd de omgrachting uitgebreid tot dubbele walgrachten: de noordzijde van de binnenste omgrachting valt hier samen met een deel van de rechthoekige buitengrachten. De binnen de omgrachting gelegen boomgaard en kasteeltuin (vroegere aanleg verdwenen) bestonden volgens een iconongrafische bron reeds in de eerste helft van de zeventiende eeuw; Ten noorden van de erekoer bevindt zich het vroeger neerhof van het kasteel. Het omvat twee van de vier paviljoenen die in tegenstelling tot de twee zuidelijke paviljoenen geen integrale woningen vormden maar oorspronkelijk voornamelijk uit stallen wagenhuis en een schuur bestonden. Ter vervanging van wagenhuis met stallen en schuur tussen beide paviljoenen, gebouw palen aan de buitengracht, werd in 1953 een laagbouw in neo- Normandische vakwerkbouw opgericht, tot heden gebruikt als restaurant van het kasteel; de inplanting van dit gebouw respecteerde wel de vroegere aanleg van het neerhof en het volume refereert aan de verdwenen constructies. Bij de heroriëntatie van de kasteelinkom in de tweede helft van de zeventiende eeuw werd de brede rechtlijnige Kasteeldreef in de as van de monumentale poort naar het dorpscentrum van Laarne aangelegd. Zo kwam een opvallende visuele verbinding, heden nog met kasseibestrating tot stand tussen het kasteel van de heren van Laarne en de parochiekerk. Samen met de beboomde percelen tegenover de voorkant van het kasteel behoort de dreef nog tot het grondbezit van het kasteel. Dit geld ook voor een deel voor de Achterdreef, een oudere kasteeldreef die aan de zuidelijke walgracht paalt en doorheen de vroegere kasteelbossen (thans weiland) achter het kasteel loopt. Een haakse dreef, de Paardreef, sluit aan bij de Achterdreef. Deze dreven getuigen van de vroegere planmatige aanleg van de omgeving van het kasteel (vroeger kasteeldomein) en kunnen aldus tot belangrijke historische componenten van de kasteelsite worden gerekend. Ten westen van het kasteel liggen enkele weiden en bospercelen voor, deze zijn in de afbakening van het erfgoedlandschap opgenomen. Daaromheen komt bebouwing voor. De kasseibestrating voor het kasteel van de Kasteeldreef en het verlengde ervan tot en met de omgeving van de parochiekerk, vormen voorbeelden van de schaarse resten van kasseiwegen. Tevens visualiseert dit gekasseid wegdek de historische gebouwen van het dorp: het kasteel van de heren van Laarne en de parochiekerk. De Sint- Macariuskerk van Laarne, een voor deze streek typisch gotische kruiskerk, kende een bewogen geschiedenis. Tegen het einde van de 15e eeuw werd de oude dorpskerk (eerste vermelding in 1123) omgebouwd tot een basilikale kruiskerk met zware vierkante vieringtoren. In de 16e eeuw werd ze omgevormd tot hallekerk, met gebruikmaking van baksteen in de plaats van Balegemse zandsteen. Uit deze tijd dateren het vijfhoekig koor en de vlak gesloten zijkoren. Na de brand van 1585 werden zuid- en noordbeuk herbouwd. De bakstenen bijgebouwtjes tegen het koor aan dateren van 1739.

Landschapswaarden

Historische waarde

De hof-kerkrelatie wordt de verbinding van de laan tussen de kerk en het kasteel. Deze is duidelijk herkenbaar en gaaf ten opzichte van Ferraris (ca. 1775) en Vandermaelen (ca.1850). De burcht behoorde tot de verdedigingsgordel ter bescherming van Gent. De torens en wallen dateren uit de 11de tot de 13de eeuw. Vanaf de 15de eeuw verloor de burcht zijn militaire betekenis en werd omgebouwd tot luxueuze patriciërswoning.

Esthetische waarde

De waterburcht is gebouwd op een vlak land middenin een moeras. Het slot is omgeven door een dubbele ringgracht en met torens en wallen van een middeleeuwse vesting. Een kasseiweg met dubbele bomenrij verbindt het kasteel met de parochiekerk en zorgt zo voor de visuele relatie tussen kasteel en dorp.

Sociaal-culturele waarde

In het Kasteel van Laarne bevindt zich een restaurant.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Het omwalde kasteel staat via dreven met zijn omgeving in relatie. De gekasseide laan met dubbele bomenrij, tussen kasteel en kerk, is het indrukwekkenst. Achter het kasteel liggen nog enkele dreven.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek

Heusdensloot

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin
 • hof

Slot van Laarne

Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon

relatie kasteel- kerk en dorp

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • toren
 • muur
 • omheining
 • ijskelder
 • kasteelgracht
 • waterput

Bouwkundig erfgoed:

gemeentehuis

Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
Klein historisch erfgoed:
 • schandpaal

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg

kasseiweg

Waterbouwkundige infrastructuur:
 • brug

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • houtkant
 • perceelsrandbegroeiing

kasteeldreven

Kunstmatige waters:
 • vijver

binnen- en buitengrachten

Topografie:
 • onregelmatig
Bos:
 • loof
 • middelhout
 • hooghout

boomgaard

Opmerkingen en knelpunten

Verschillende soorten bomen zijn in de dreef die naar de kerk loopt aangeplant. In de buurt van het kasteeldomein staan verschillendende serrecomplexen.