R30041: Rijkevelde en ruimere omgeving van Sijseleveld

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gesitueerd op een zandige rug. Het gedeelte van de Doolhof gelegen ten noorden van Rijkeveldebos bestaat uit een venige kom die ‘s winters vrij drassig staat. De laagstgelegen percelen nabij Maleleie zijn faunistisch zeer waardevol. De hoger gelegen graslanden minder waardevol. In de hoger gelegen delen van de Doolhof gelegen nabij de oude spoorwegbedding komen waardevolle schrale bermvegetaties voor. Shobbejakshoogte is een heiderelict en bevindt zich op een vroegere stuifzandhoogte. Het gebied wordt gekenmerkt door vegetaties van heiden en heideschrale graslanden, met zowel extreem droge als meer vochtige situaties. Ecologisch waardevol gebied door verschillende successiestadia die er aanwezig zijn.

Historische waarde:

Rijkevelde bestond in de 18de eeuw uit een complex van bos en heide, dat zich uitstrekte tot Male. Daaromheen sloot een fijnschalig agrarisch landschap aan (oud ontginningslandschap). Omstreek 1920 werd centraal in het boscomplex het huidige kasteel Rijkevelde opgetrokken.

Esthetische waarde:

Bossen van Rijkevelde voornamelijk naaldhout, omgeven ten noorden door heideactige zone Schobbejakshoogte. Het overgrote deel van het landschap rond Rijkevelde is in agrarisch gebruik. Op verschillende plaatsen heeft dit landschap een bijzondere waarde door kenmerkende landschapsstructuren : knotwilgenrijen in de Doolhof, populierenrijen en beukendreef, walgracht met bomenrijen rond de Engelendalehoeve.

Beleidswenselijkheden:

Het bosgebied Rijkevelde vormt samen met zijn omgevingslandschappen een zeer gediversifieerd en gradiëntrijk geheel. Aan dit geheel is een ecologisch duurzame toekomst te geven. De verschillende gradiënten dienen behouden en zonodig versterkt te worden. Behoud en versterking als structuurrijk landschap.