R30029: Plateau van Wijnendale en Aartrijke

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Zwak hellende monoclinale structuur en lithologische afwisseling van de Tertiaire lagen die de ondergrond vormen. Heuvelrij in zandlemig Vlaanderen, bronvegetatie in het Wijnendalebos.

Historische waarde:

Verschillende archeologische sites langs de baan Koekelare-Aartrijke. Grafveld, sporen van woningen, waterputten, circulaire sporen, vierkante sporen aanwezig, oude percelering onder huidige percelering te zien. Voorkomen van een aantal merkwaardige getuigen van vroegere ontginningen, namelijk de aanwezigheid van graften, antropogene taluds en van sporen van kleiwinning. Wijnendalebos is restbos van groter boscomplex van Ferraris met vrij open landschap met weinig perceelsranden.

Esthetische waarde:

Open landschap, aantal panoramische zichten op de hoogste punten, invloed van de verspreide bebouwing en grote dorpen. Wijdse en gerichte vergezichten door de topografie bepaald, talrijke versnipperde ruimten begrensd door topografie of bebouwing. Open cultuurlandschap, licht golvend, hoeven omgeven door hagen, vrij grote regelmatige percelering, zeer weinig perceelsrandbegroeiing, groot aantal verspreide bebouwingselementen. Gebied boven Wijnendalebos : veel verspreide bebouwing in open gebied, kleine regelmatige, strookvormige percelering, perceelsverbanden met bomenrijen.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van het dambordvormig landschappelijk patroon van bossen en landbouwland met bijzondere aandacht voor het behoud van de dreven. De toenemende lintbebouwing vormt de sterkste bedreiging op het landelijk karakter van dit gebied met wijdse zichten : bundelen van de nieuwbouw in de bestaande kernen is aangewezen, zeker voor de zones langs de grote verkeersassen, kleinschalige architectuur is wenselijk, behoud en herstel van lineaire perceelsrandbegroeiing is aangewezen, verbeteren van de connectiviteit van het lineair groen is hierbij richtinggevend, concentratie en buffering van nieuwe bioindustriële vestingen.