Kasteeldorp Genoelselderen

Ankerplaats ID:A70061

Landschap

Omschrijving

Genoelselderen is een straatdorpje in het brongebied van de Demer. De oudste bewoningssporen van Genoelselderen dateren uit de Gallo-Romeinse tijd. In de vroege middeleeuwen vormde het met ‘s Herenelderen één domein, dat omstreeks 1200 in twee heerlijkheden werd gesplitst. Het werd genoemd naar de voornaam Godenoel van de eerste heren van Elderen en bleef tot 1718 in het bezit van dat geslacht. In 1758 ging het bezit over naar de familie Borchgrave, die het heerlijk kasteel halverwege vorige eeuw een neoclassicistisch uitzicht bezorgde. Momenteel wordt het domein als wijnkasteel beheerd. De kasteelsite is onderdeel van een gaaf landschappelijk dorpsbeeld. Het noordelijk gedeelte van het dorp wordt volledig beheerst door het kasteelverleden. De Sint-Martinuskerk vormt een aanknopingspunt met de heren van Elderen, waarvan verschillende er begraven liggen. Het praalgraf van Jan-Lodewijk van Elderen, tussen 1688 en 1694 prinsbisschop van Luik, bevindt zich in de parochiekerk. Verder bevat de dorpskern nog merkwaardige boerderijen. De Kasteelstraat biedt een zicht op voorgevel, staatsieplein en dienstgebouwen van het kasteel, dat een imposant en symmetrisch U-vormig grondplan heeft met witgeschilderde gevels op een arduinen onderbouw. Het park ervoor ontvouwt zich als een geometrische Franse tuin met terrasniveaus, trapjes, grasperken, wandelpaden, monumentale bomen en een ovale vijver met watervogels. In het zuidelijke gedeelte bevindt zich een belvedère. Ten noorden van het kasteel staat de monumentale kasteelhoeve, één der fraaiste vierkanthoeven uit de regio. De onmiddellijke omgeving van het kasteel met staatsieplein, trappartijen, erf van de hoeve en inkomdreef stamt uit de 18de eeuw. Zowel de omgevende percelering als de nabij gelegen bossen zijn historisch stabiel. In het oostelijke Kiezelingenbosje ligt een Romeinse tumulus uit de 2de eeuw verscholen. Een dreef in de as van het kasteel verbindt kasteelpark met het Grootbos of Elderenbos, het voormalige jachtterrein van de heerlijkheid, dat zich op de steile dalhelling ten oosten van het kasteel situeert. Net ten oosten daarvan bevindt zich eveneens een tumulus. Op de plateaugronden rondom de landelijke dorpskom primeert de openheid van de traditionele akkerbouw. Daar wint de laagstammige fruitteelt evenals de wijnbouw veld. De varërende aanwezigheid van bossen, dreven, hoogstamboomgaarden en houtkanten in het open akkerbouwgebied bepalen het aangename van het omgevende landschap.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Historische waarde

De onmiddellijke omgeving van het kasteel met staatsieplein, trappartijen, erf van de hoeve en inkomdreef stamt uit de 18de eeuw, toen het kasteel een neoclassicistisch uitzicht kreeg. Zowel de omgevende percelering als de nabij gelegen bossen zijn historisch stabiel. Vlakbij zijn twee tumuli gelegen. De Sint-Martinuskerk vormt een aanknopingspunt met de heren van Elderen, waarvan verschillende er begraven liggen.

Esthetische waarde

De Kasteelstraat biedt een imposant zicht op voorgevel, staatsieplein en dienstgebouwen van het kasteel. Daarvoor ontvouwt zich het park als een geometrische Franse tuin. Ten noorden van het kasteel staat één der fraaiste vierkanthoeven uit de regio. Ook de dorpskern bevat nog merkwaardige boerderijen. Verder bepaalt de variërende aanwezigheid van bossen, dreven, hoogstamboomgaarden en houtkanten in het open akkerbouwgebied het aangename van het omgevende landschap.

Sociaal-culturele waarde

De kasteelsite is onderdeel van een gaaf landschappelijk dorpsbeeld. Momenteel wordt het domein als wijnkasteel beheerd.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Het noordelijk gedeelte van het dorp wordt landschappelijk volledig beheerst door het kasteelverleden, waarvan het kasteel met park en de verbindingsdreef met het Grootbos de voornaamste getuigen zijn.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • holle weg

zcht glooiend reliëf van het Haspengouws leemplateau

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park

kasteelpark met arboretum, belvedère, Engelse tuin, Franse tuin, rozentuin

Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon

kasteeldorp

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • muur

kasteel met dienstgebouwen, staatsieplein, hek en

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve

o.a. kasteelhoeve, hoeves in Sint-Maartensstraat

Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
 • kapel
 • pastorie

Sint-Martinuskerk, Sint-Apolloniakapel, Sint-Jozefkapel

Archeologische elementen:

Elementen van transport en infrastructuur

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • houtkant
 • hagen
Kunstmatige waters:
 • vijver
Topografie:
 • historisch stabiel

historisch stabiel in omgeving van dorpskom en kasteeldomein, ruilverkaveling in ruimere omgeving

Historisch stabiel landgebruik:
 • permanent grasland

graslanden nabij dorpssite, open akkerbouwgebied op leemplateau

Typische landbouwteelten:
 • hoogstam

wijnbouw

Bos:
 • loof
 • hooghout
 • struweel

o.a. Grootbos, Heidebos, Kiezelingenbos

Opmerkingen en knelpunten

In het open akkerbouwgebied wint de laagstammige fruitteelt evenals de wijnbouw veld. De recente bebouwing levert geen bijdrage tot de landschapswaarden.