R10090: Bosgebied Vorselaarse Heide, Strateneinde, Moleneinde en Vroegeinde

Verstoring: Verkavelingen en waterzuiveringsinstallatie verstoren domein Boenders-Viersel Heide.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Domein Boenders: bij Ferraris heide (‘Pullesche Heijde’); bij Vandermaelen ontgonnen heide (bebossing); duidelijk herkenbaar wegenpatroon en talrijke bosrestanten (cf. Vandermaelen en MGI). Molenbos: herkenbare bosstructuur, op enkele plaatsen aangetast door bebouwing (cf. Vandermaelen en MGI). Archeologische vondsten: concentratie van archeologische sites bestaande uit Ijzertijd grafveld te ‘Boshoven’, Romeinse nederzetting te ‘Steenberg’, Romeinse en Merovingische bewoning te ‘Kerkeveld’ en Merovingisch grafveld (gelegen in polygoon Boshoven-Molenbos-Rooiaarde-Kerkeveld-Warme Hand); silex artefacten te ‘Moleneinde’ (slechts gedeeltelijk in relictzone gelegen).

Esthetische waarde:

Versnipperde restanten bos met grotendeels herkenbare ontginningsstructuur en nagenoeg volledig ingesloten door bebouwing.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van ruilverkavelingswerken.