Duinakkers Koksijde

Ankerplaats ID:A30063

Omschrijving

Deze ankerplaats ligt ten noorden van het militair vliegveld van Koksijde rond de Robert Van Dammestraat en de Leopold III laan (gem. Koksijde). Ze bevat een duinpanne die grotendeels ontgonnen is geworden als landbouwland. Men heeft deze duingronden geëgaliseerd en in kleine smalle percelen verdeeld voor landbouw. De pannegronden hebben voldoende vochtige omstandigheden in de zomer om akkerbouw toe te laten, wat niet het geval is voor de duinkammen en hun hellingen. Rond de percelen stond perceelsrandbegroeiing met doornige struiken, knotbomen en houtkanten om de akkers te beschermen tegen het vee dat tot de 19e eeuw vrij graasde in de duinen. Momenteel liggen de duinakkers onder weiland maar de perceelsrandbegroeiing en de smalle perceelsvormen zijn zeer goed bewaard gebleven. In België zijn duingronden die nog als landouwland in gebruik zijn eerder zeldzaam. De weinige bebouwing bestaat uit zeer kleinschalige boerderijtjes die geen storende nieuwbouw hebben. De kleinschaligheid en authenticiteit van deze duinpercelen bepalen de historische en esthetische waarde van dit relict landschap.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De zandige bodem en de grote reliëfsverschillen op korte afstand in de duinen laten landbouw slechts toe in de laag gelegen pannes waar gedurende het gehele jaar voldoende vocht aanwezig is voor de begroeiing.

Historische waarde

De zeer goeie bewaring van de percelen en perceelsrandbegroeiing, én het bestendig landbouwgebruik van deze gronden maken van deze duingronden een vrij uniek voorbeeld van duinontginning. Het kleinschalig bouwkundig erfgoed draagt bij aan dit historisch karakter.

Esthetische waarde

De kleine percelen hebben door hun gave perceelsrandbegroeiing en hun graslandgebruik een grote esthetische waarde.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Macroreliëf:
  • kustduin

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Landbouwkundig erfgoed:

kleinschalige boerderijtjes

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
  • bomenrij
  • houtkant
  • knotbomenrij
  • perceelsrandbegroeiing

langs perceelsgrenzen

Topografie:

smalle, kleine percelen

Andere:

Opmerkingen en knelpunten

Deze panne wordt doorsneden door de Robert Van Dammestraat die door de aanwezige dreef minder storend overkomt. De oprukkende lintbebouwing bedreigt dit gave cultuurlandschap; nieuwbouw dient vermeden te worden. De aanwezige perceelsrandbegroeiing dient behouden te blijven om de herkenbaarheid te waarborgen; eventueel kan men via nieuwe aanplantingen de verdwenen perceelsrandbegroeiing herstellen.