R10062: Bosgebied ‘sHerenbos, Heihuizen, Zalfen en Blommerschot

Verstoring: Sportterreinen nabij kasteel en oprukkende bebouwing aan rand van relictzone; vliegveld ter hoogte van Zalfense Heide; E34 doorsnijdt het zuidelijke deel van relictzone; zuidelijk deel ten dele in ruilverkavelingsgebied gelegen (RVK Malle-Zoersel).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Domein kasteel de Renesse: bij Ferraris en Vandermaelen reeds kasteel; park is vrij onaangetast (cf. MGI); aansluitend akkerland wordt nog steeds begrensd door dreven en sporadisch voorkomen van bosjes (cf. MGI). ‘s Herenbos, Gestelbos en Heihuizen: bij Ferraris gesloten beemdenlandschap met aanzet van het ‘Nonnenbos’ (toen nog zuidelijker gelegen) en open heide; bij Vandermaelen is structuur van ‘s Herenbos aanwezig; ‘s Herenbos en bos rond Zalfense Beek hebben nog steeds gelijkaardige structuur als bij Vandermaelen en sluiten aan op domein de Renesse; zuidelijker komen open stukken landbouwland voor met restanten opgaande begroeiing (cf. MGI). Zalfen: klein gebleven straatgehucht met bijhorende oude akkers (aan de oostzijde); destijds ‘eilandje in de heide’ (cf. Ferraris), nu in het bos; oudste vermelding uit 1278 (Zalhufle). Vallei van de Visbeek en Zalfensebeek: perceelsstructuur van aanpalende cultuurgronden is bijna onherkenbaar door schaalvergroting (cf. MGI); vroegere heidegronden (cf. Ferraris) zijn nu bebost (cf. Vandermaelen en MGI); verspreid komen nog restanten van perceelsrandbegroeiing en bosjes voor (cf. MGI). Vallei van de Einhovensebeek: percelen hebben schaalvergroting ondergaan, slechts enkele restanten van randbegroeiing (cf. MGI). Archeologische vondsten: zone met pre- of protohistorische begraving ten noord, noordoosten van kasteel Heeshuis bedreigd door verkaveling (grotendeels in vallei van de Pulderbeek-Molenbeek gelegen) en lithisch materiaal nabij Bruulbergen.

Esthetische waarde:

Sterk gesloten en omvangrijk landschap; relatief gave bosstructuren die kasteel de Renesse verbinden met nabijgelegen valleigebied van Pulderbeek-Molenbeek.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere ruilverkavelingswerken.