R40037: Viergemete, Slot van Laarne, Prullenbos, Gransvelde

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Holocene vlakte is opgevuld met veen en klei. De relictzone sluit aan bij de Scheldemeersen van Kalken.

Historische waarde:

Slot van Laarne : hof-kerkrelatie, toestand zoals op Ferraris en Vandermaelen. Viergemete : toestand Ferraris : kleine regelmatige percelering, perceelsrandbegroeiing Bos Gransvelde : groter boscomplex volgens Ferraris, gedeelte van vroeger bos is verkaveld. Loop van de Maanbeek volgens Ferraris, omliggende percelen met perceelsranden, percelering grotendeels volgens Ferraris. Archeologische vondsten: bronzen fibula met boogvormige beugel, Gallo-Romeinse scherf, 2 scherven roodbeschilderde keramiek en een scherf vroeg steengoed, 18 wandscherven grijze keramiek en verspreid Laat- en Post-Middeleeuws materiaal.

Esthetische waarde:

Viergemete : kleine regelmatige, blokvormige percelering. Elk perceel is omgeven met een gracht die in breedte varieert naargelang de drainage van het terrein (1 tot 2 m). Praktisch elk perceel is er omgeven met een rij tronken. Alleen in de depressie van de Kolkbeek ontbreken de tronken. Gesloten landschap. De zone ten zuiden van de dorpskern (Prullenbos) kent minder perceelsranden. Bos Gransevelde : boscomplex in landbouwland met perceelsranden.