R70050: Maaswinkel

Verstoring: Voormalige grindwinningsplas (zogenaamde groeve Bex) en recreatief gebruik ervan

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De Grensmaas is van nature uit een sterk meanderende stroom, die zich binnen de alluviale vlakte geregeld verplaatst heeft. Getuige hiervan in het landschap van Maaswinkel zijn de talrijke stroomgeulen die in alle stadia van verlanding terug te vinden zijn. Enkele beken volgen de oude Maasbeddingen (de Kikbeek en de uitgedroogde Langbroekbeek). Het kleine Kraaienbos is een uniek voorbeeld van een stroombegeleidend hardhoutooibos langsheen de Maas. Meerdere percelen zijn in beheer als natuurreservaat. Het gebied omvat een paar ontginningszones van voormalige ambachtelijke steenbakkerijen waar alluviale Maasklei werd gewonnen.

Historische waarde:

Archeologische site van de Noormannen tijdens de 9de eeuw en Middeleeuwse vondsten van de 11de eeuw. De perceelsstructuur van nagenoeg de volledige relictzone is vrij constant gebleven zo blijkt bij vergelijking van de kadastrale reducties (ca 1840) met de orthofoto’s (1990). Het betreft dan ook een relatief intact uiterwaardgebied. Ter plaatse van de Maaswinkel komt het lijnpad voor de trekvaart langs de Maas ook tot zijn recht door de aanwezigheid van het ‘Maaskruis’ : een offerkruis waar geofferd werd vooraleer paard en begeleider de Maas al wadend overstaken. Belangrijke concentraties bouwkundig erfgoed : - Leut : Neo-Romaanse kerk (1875-1876) met pastorie (1866) en gemeentehuis, aantal dorpswoningen en kleine hoeven. - Kasteeel Vilain XIII (Gotisch en Classicistisch) met park. - Vucht : Neo-classicistische (1840-1849) kerk, gemeenthuis (1955), pastorie en enkele kleine hoeven uit de 18e en 19e eeuw. - Meeswijk : talrijke hoeven - Mazenhoven : dijkgehucht met meerdere hoeven

Esthetische waarde:

Zichten over de Maas. Relatief open uiterwaardenlandschap.

Beleidswenselijkheden:

Versterking van de natuurwaarden van het gebied en tegengaan intensivering landbouw (maïs). Vrijwaren van grindwinning (zoals ooit voorzien in een ontwerp-gewestplan)