R10067: Vallei van de Aa

Verstoring: Sterke bebouwingsdruk rond Turnhout hebben vallei verstoord; relictzone behoort gedeeltelijk tot ruilverkavelingsgebied (RVK Poederlee).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Vallei van de Aa ten zuidoosten van Turnhout (ingesloten in verstedelijkt gebied): beekdal aan de voet van de microcuesta, 3 km lang, oostwaarts aansluitend op het erosiedal door de microcuesta. Hier en daar nog landelijk van karakter.

Historische waarde:

Vallei van de Aa ter hoogte van Turnhout: bij Ferraris een gesloten beemdenlandschap; hoofdzakelijk gesloten valleilandschap (bosjes en perceelsrandbegroeiing) met talrijke plassen/vijvertjes en herkenbare langgerekte perceelsstructuur (cf. MGI); opmerkelijk is zogenaamde ‘uitspreidingsveld’ ter hoogte van afrit A21 en natuurreservaat, waarvan structuur nog herkenbaar is (beukendreef, doorlopend in industriegebied, en daarop dwarsgelegen grachtenstelsel) en dat vermoedelijk vroeger waterzuiveringsstation of -veld van Turnhout zou geweest zijn. In vallei net ten zuidoosten van Turnhout (ingesloten in verstedelijkt gebied) komen enkele opvallende gebouwen voor, waaronder een blekerij (Vandermaelen). Bij MGI wordt deze ‘Vanne’ genoemd, bij Ferraris staat ze ook opgetekend, maar is ze niet benoemd. Vallei ter hoogte van Gierle: enkele herkenbare percelen en bosjes (cf. MGI); meer stroomafwaarts is meanderend verloop grotendeels verdwenen. Archeologische vondsten: middeleeuwse bewoning ‘Verbrande Hoeve De Regendonk’ en middeleeuwse motte ‘De Hoek’ tussen Slootbeek en Aa ten zuidoosten van Poederlee.

Esthetische waarde:

Op enkele kleine stukjes na een moeilijk herkenbare vallei (wegens sterke verminking door ruilverkaveling) en gekalibreerde loop.

Beleidswenselijkheden:

Vrijhouden van verdere bebouwing en meanderende loop van de Aa behouden.