R30033: Wilgenbroeken

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Laaggelegen grasland, vormt een depressie in het benedenstroomse deel van de Lijsterbeek. De bodem bestaat uit alluviaal kleiig en zandig materiaal. Bevat de Dalebeekbossen met belangrijke hakhoutlaag, de vallei van de Dalebeek en de vallei van de Lijsterbeek. Grote floristische waarde en verscheidenheid in grasland. In de nattere depressies en aan perceelsranden vindt men nog typische plantensoorten van natter milieu. Plaatselijk nog enkele kleine relicten van een vochtig hooiland aanwezig.

Historische waarde:

Op de Ferrariskaart zijn de Wilgenbroeken terug te vinden als een open, moerassig weidegebied. De Stockveldhoeve vormt een waardevolle site aan de rand van het broekgebied. Domein Schoonhove en Rustenburgh

Esthetische waarde:

Het gebied bestaat grotendeels nog uit grasland, dat relatief sterk doorsneden wordt door bomenrijen die voor een waardevol coulissenlandschap zorgen. De Wilgenbroeken hebben nog het vochtige en overstroombaar karakter van vroeger behouden.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de huidige kwaliteiten van het gebied als open ruimte en als bomenrijk, homigeen graslandschap, samen met het behoud van de nog aanwezige natuurrestwaarden. Voeren van een aktief beleid voor kleine landschapselementen : instandhouding en vermeerdering van bomenrijen, houtkanten en poelen.