Steenhault

Ankerplaats ID:A24001

Omschrijving

Het kasteel van Steenhault ligt ten zuiden van het gehucht Steenhout, tussen Denderwindeke en Vollezele. Het grote domein omvat een park, een neerhof, een waterkasteel en een kasteelhoeve. De kern van het neerhof gaat terug tot in de 17de eeuw, het werd aangepast in de 18de en vergroot in de 19de eeuw. Het bestaat uit een U-vormige vleugel met ringgracht en een stenen brug. Het gebouw wordt geflankeerd door twee hoge, ronde hoektorentjes met kegeldak.. Tussen het neerhof en het kasteel ligt een ruim ereplein. Het waterkasteel zelf dateert eveneens uit het begin van de 17de eeuw en kende verschillende bouwperiodes. De vier verdiepingen hoge toren behoort tot de oudste kern. Dit neo-renaissancekasteel is nog langs drie zijden met water omringd. De vestinggracht langs de voorzijde werd gedempt, waardoor de ophaalbrug verdween. In de nabijheid ligt eveneens een oranjerie. Het kasteel is als monument beschermd. De kasteelhoeve bestaat uit een reeks gebouwen, gelegen rond een ruime geplaveide binnenplaats. Hoewel de oorsprong teruggaat tot in de 17de eeuw, werden de huidige gebouwen opgericht in het begin van de 19de eeuw. De karrehuizen zijn buiten het erf gelegen evenals de ommuurde moestuin. De omgeving van het kasteel werd ingericht als een landschapspark met een langwerpige vijver die aansluit op de waterpartij rond het kasteel. Een lange dreef leidt langs de oostzijde naar het park en de vijver, die grenst aan de provincie Oost-Vlaanderen. Het zuidelijk deel van dit ongeveer 200 ha groot domein wordt ingenomen door het Steenhoutbos, dat op de Ferrariskaart vermeld staat als Kaesterbosch. Hierin komen steile hellingen voor, het hoogste punt ligt 100 meter boven de zeespiegel Aan de zuidrand van Steenhoutbos ligt een neogotisch kapelletje. De omgeving is rijk aan kleine kapellen. Ten noorden van het domein ligt het gehucht Steenhout. In de sterk heuvelende omgeving liggen talrijke gesloten vierkanthoeven. In het open agrarisch landschap komen nog enkele bomenrijen en taluds voor. Langs de oostelijke helling stroomt de Steenhoutbeek, die verder de Vlaanderbeek vervoegt (die van bij de Kongoberg komt). Samen vormen ze de Molenbeek of Lieferingebeek. Een lange noord-zuid geöriënteerde holle weg verbindt Steenhout met Zavelberg.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Het park is van dendrologisch belang; in het aansluitende Steenhaultbos komen interessante voorjaarsvegetaties voor.

Historische waarde

Het is een waterkasteel met oude kern, dat samen met de aanhorigheden in de 19de-eeuw een neorenaissancistische face-lift kreeg. Het park werd heraangelegd in landschappelijk stijl, maar met behoud van talrijke oude, lineaire structuren.

Esthetische waarde

Het is een zeer aantrekkelijke site: een combinatie van oude (soms verminkte) bomen, dreven, een door water omgeven kasteel, weidelandschappen met oude solitiare bomen en een beboste helling op de achtergrond.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • heuvel
 • holle weg
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
 • vallei

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin
 • park
Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon
 • gehucht
Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • toren
 • orangerie
 • muur
 • kasteelgracht
Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
 • wagenhuis
Kerkelijk erfgoed:
 • kapel

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
Kunstmatige waters:
 • vijver
Bos:
 • loof

Opmerkingen en knelpunten

Bebouwing in het gehucht Steenhout, talrijke hoeven verspreid in het landschap.