R10069: Domein Corsendonk, Zwaneven en Tikkelbroeken

Verstoring: Relictzone valt nagenoeg volledig in ruilverkavelingsgebied (RVK Arendonk). Nabij Rhoode en Zwaneven verstoring door woningbouw. E34 of A21 doorsnijdt het gebied.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Vallei van de Rodeloop (westzijde Tikkelbroeken): enkele herkenbare bospercelen, directe omgeving heeft schaalvergroting ondergaan (cf. MGI). Tikkelbroeken: sterk gesloten landschap met gave lange smalle perceelsstructuur en enkele beboste stukken (cf. MGI). Zone tussen Tikkelbroeken en Wampvallei: bij Ferraris en MGI bebost; met uitzondering van enkele versnipperde bosjes, schiet van vroegere bos niets meer over. Priorij van Corsendonk: voormalig Augustinessenklooster; kloostercomplex, in enge zin gerestaureerd/herbouwd, is in prima staat; daaromheen minder en meer duidelijk zichtbare landgoedelementen als dreven, omsloten velden, grote visvijver aan de Rode Loop, verdwenen windmolen met molenhoeve; bij Ferraris zijn klooster, dreven en vijver goed waarneembaar; bij MGI heeft landgoed rond priorij gesloten karakter, kleinschalige perceelsstructuur en sluit aan op bosgebied, enkele bospercelen liggen in Wampvallei; Wamp is rechtgetrokken en oorspronkelijke opbouw valleigebied is niet meer te herkennen (cf. MGI). Zwaneven: diverse kasteeltjes met park (cf. Ferraris en MGI) ingebed in villapark; restanten van vennen/putten/plassen in bosrijk gebied (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Priorij en landgoed hebben nog een vrij hoge herkenbaarheid; het aansluitend valleigebied, akkers en bosgebied hebben oorspronkelijk uitzicht verloren door ruilverkaveling of sterke bebouwing.