R20084: Vallei van Laan, Ijse en de Dijle stroomopwaarts Leuven

Verstoring: De E40 met haar parking. De industrie van Florival ter hoogte van Ottenburg in de Dijle vallei.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De vallei is door de aanwezigheid van water en een grote variatie van bodem- en vegetatietypes van groot ornithologisch belang. In de Dijle zijn er nog oeverwallen te bemerken met deperessiegronden tussen de valleiwanden en de oeverwallen. Deze veenhoudende komgronden komen in het landschap voor als natte weiden en broekbossen, ontwaterd door leigrachten, als rietvelden en als vijvers. De dorpen in deze regio liggen quasi allemaal op de vallieranden, enkel Ottenburg en Duisburg (toponiem -burg) liggen op het plateau.

Historische waarde:

Egenhoven: Het huidige Arenberg Kasteel met de voorliggende dreef dateren al van begin de 16de eeuw..De akkers ten zuidwesten van het kasteel werden na Ferraris aangelegd, na de rooiing van het bos. De bossen die er ten zuidwesten van die akkers liggen zijn pas later aangelegd, na de drooglegging van de vijvers rondom het Jezuïetenhof (na Ferraris). De huidige wegen doorheen het bos waren de dijken van die vijvers. Dijle alluvium tussen Neerijse en Sint-Agatha-Rode: Tot na begin 1900 was het alluvium een open beemdenlandschap. Pas nadien werd perceel per perceel overgegaan tot populieraanplantingen. De vijvers zijn na 1900 aangelegd. Het oude kasteel van Overschie heeft heel wat van haar landschappelijke invloed moeten inboeten door de stelselmatige inperking van het kasteelpark. Dijle alluvium tussen Neerijse en Olmendaal: Hier stonden reeds ten tijde van Ferraris in de beemden her en der percelenbos. In dit deel van het alluvium werden echter niet zoveel populieren aangeplant, wel is er hier perceelsrandbegroeiing die van na Van der Maelen dateert. Ook hier liggen er vijvers die na 1900 aangelegd zijn. Laan vallei: Aan de monding van de Laan in de Dijle was er tot halverwege de 19de eeuw een open beemdenlandschap dat nadien omgezet werd in een gesloten beemdenlandschap door de bomenrijen tussen de percelen weiland. Enkel op de steile flanken van de smalle vallei van de Laan waren perceeltjes bos. Pas na 1900 is men de vallei zelf ook gaan bebossen. Ook hier zijn er recent vijvers aangelegd. Er is bijna geen bewoning in de vallei. Vroeger was al de bewoning geconcentreerd langs de parallelle weg met de vallei, enkele hoeves stonden aan de rand van de beemden en de hogergelegen akkers. Dijle ter hoogte van Ottenburg: Reeds ten tijde van Ferraris had het alluvium her en der percelen bos met er tussen weiden. De ligging van de paden doorheen het gebied is ietwat gewijzigd. De vijvers/plassen zijn recent. De Laan te Tombeek: De bebossing van de vallei is pas vanaf 1900 perceelsgewijs gebeurd.

Esthetische waarde:

Een uitgestrekt gebied, bestaande uit drassige weiden met her en der nog bomenrijen langsheen en bossen, dat scherp afgebakend is door de steile valleihellingen. Langsheen de vallei staan enkele mooie kastelen.

Sociaal-culturele waarde: De Dijle was de grens tussen het gebied van de Eburonen en de Nerviërs.

Beleidswenselijkheden:

De vallei vrijwaren van bebouwing op de plaatsen die in het verleden onbebouwd gebleven zijn. De natuurlijke waterhuishouding vrijwaren.