Hof ter Linden & Fort 5

Ankerplaats ID:A10027

Omschrijving

Domein hof ter Linden en fort V zijn gelegen op grondgebied van de gemeente Edegem, in de rand van de stedelijke agglomeratie Antwerpen. De ankerplaats wordt begrensd door de J. De Roorestraat en Vestinglaan in het noorden, de Patronaatstraat, het rusthuis ‘Immaculata, de R. Keldermansstraat en de Rogier van der Weydenstraat in het oosten, de Drie Eikenstraat in het zuiden en de Baron de Celleslaan, de Graaf de Fienneslaan en de Parklaan in het westen. ‘Domein Hof ter Linden’, voor het eerst vermeld in 1277, is een leen- en laathof van het voormalige gehucht Edegem en is gegroeid uit het zogenaamde ‘Ter Borcht’. Al snel overtrof het dit ‘Ter Borcht’ en groeide het uit tot het dorpskasteel. Het betreft een classicistisch kasteel, omgeven door een nagenoeg rechthoekige omgrachting, en vergezeld van een T-vormige vijver. Het domein is ommuurd en toegankelijk via een centrale smeedijzeren poort in Lodewijk XVI-stijl die uitgeeft op het geplaveide neerhof. Aan de oost- en westzijde staan identieke, rechthoekige koetshuizen en stallingen, alsook een rechthoekige oranjerie. De noordelijke zijde van het neerhof wordt afgesloten door een beschilderde balustrade van hardsteen met centrale brug. Het domein rond het kasteelgebouw is sterk beboomd en heeft daarmee ook dendrologische waarde. Langs de zuidkant van ‘Hof ter Linden’ situeert zich een dubbele lindendreef, die de verbinding vormt met de kapel St.-Antonius de Eremijt; we hebben hier dus te maken met een mooi bewaarde kasteel-kerk relatie. De kapel St.-Antonius de Eremijt is een georiënteerde, grotendeels gotische kruiskerk uit de 16de-17de eeuw met een westelijke toren uit de 15de eeuw en zijbeuken van 1888. Waarschijnlijk werd op deze plaats omstreeks 1300 een stenen kerk gebouwd ter vervanging van een kapel; de huidige toren gaat waarschijnlijk terug tot de 15de eeuw. In 1585 brandde de kerk nagenoeg volledig af, uitgezonderd de muren van het schip, transept, koor en de toren zodat wat we vandaag waarnemen grotendeels teruggaat tot de 17de eeuw . Het kerkgebouw wordt omgeven door een omhaagde tuin met struikgewas en bomen. Langs de noordelijke zijde van domein ‘Hof ter Linden’ ligt het fort V, behorende tot de vooruitgeschoven fortengordel van 8 forten rond Antwerpen, naar een ontwerp van A.H. Brialmont. Het betreft een binnenfort gevormd door 2 halve cirkels met verschillende diameter die met hun basis tegen elkaar gezet zijn. De grootste halve cirkel is naar de vijand gericht, de kleine van de vijand afgekeerd. Centraal ligt de binnenkoer. Rond het fort ligt een droge gracht om een eventuele aanvaller binnen het vuur van de verdedigers te brengen. De Brialmontgordel neemt internationaal gezien binnen de vestingbouwkunde een vooraanstaande plaats in omdat de aanleg een beeld geeft van de wijze van oorlogvoering in de tweede helft van de 19de eeuw. De concentratie van bouwkundig erfgoed met een lange en/of invloedrijke geschiedenis en gelegen binnen een groene pakstructuur, geeft deze ankerplaats als enclave binnen de bewoning van Edegem, een aanzienlijke historische, esthetische en sociaal-culturele waarde.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Het bomenbestand van het domein ‘Hof ter Linden’ heeft een dendrologische waarde.

Historische waarde

Deze ankerplaats betreft een concentratie aan bouwkundig erfgoed uit verschillende perioden met het kasteel ‘Hof ter Linden’, de kapel St.-Antonius de Eremijt en fort V. De eerste vermelding van ‘Hof ter Linden’ gaat terug tot 1277 en de huidige domeinstructuur is nog gaaf in vergelijking tot de historische kaart van Vandermaelen (1854). De kapel St.-Antonius de Eremijt gaat terug tot de 17de eeuw en de westelijke toren zelfs tot de 15de eeuw. Van het fort uit 1868 bleef eveneens nog een belangrijk gedeelte goed bewaard.

Esthetische waarde

Het classicistisch kasteel binnen een gaaf bewaard kasteelpark, in het noorden geflankeerd door het indrukwekkende fort en in het zuiden via een dreef verbonden met den kleine gotische kerk, vormt een esthetisch waardevolle groene ruimte temidden van verstedelijkt gebied.

Sociaal-culturele waarde

De structuur van het fort geeft een goed beeld van de wijze van oorlogvoering in de tweede helft van de 19de eeuw en is een bewijs van de belangrijke rol die Antwerpen vertegenwoordigde in de oorlogsgeschiedenis van België..

Ruimtelijk-structurerende waarde

Men herkent hier nog een mooi bewaarde kasteel-kerk relatie, gevormd door een dubbele lindendreef. De samenhang van het fort, het kasteel en de kerk binnen een groene begrenzing, maken deze ankerplaats tot een ‘groene en historisch waardevolle enclave’ binnen de dichte bewoning van de gemeente Edegem.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • talud

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin
 • park

kasteelpark, tuin bij de kerk

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • orangerie
 • muur
 • omheining
 • kasteelgracht
Landbouwkundig erfgoed:
 • stal
 • wagenhuis
Militair erfgoed:
 • fort

fort 5

Kerkelijk erfgoed:
 • kerk

kapel St.-Antonius de Eremijt

Elementen van transport en infrastructuur

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • dreef
Kunstmatige waters:
 • vijver

T-vormige kasteelvijver

Opmerkingen en knelpunten

Doordat deze ankerplaats volledig wordt ingesloten door bebouwing (verstedelijkt gebied), is de vroegere binding met de landelijk omgeving verloren gegaan.