R40052: Drie Koningen

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen in het zandig Leie-Schelde interfluvium.

Historische waarde:

Loop van de Nazarethbeek, percelering, landgebruik volgens Ferraris: strookvormige percelering, overwegend weiland met kleine percelen bos, perceelsranden. Toestand ook te vergelijken met Vandermaelen en MGI 1/20,000. Percelen bos wel groter van oppervlakte op de kaart van Vandermaelen.

Esthetische waarde:

Strookvormige percelering, weinig perceelsranden, overwegend weiland (meersen) en kleine bospercelen. Bebouwing is langs de rand van de relictzone gelegen.