R10038: Domein De Hees

Verstoring: Ruilverkavelingswerken hebben de onmiddellijke omgeving van het domein sterk verstoord.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Bij Ferraris reeds een ster- en radiaalvormig bebost park. Drevenstructuur nog goed herkenbaar, zelfs binnen omliggend landbouwgebied; akkerland rondom de overblijvende parkstructuur is kleinschaligheid verloren (cf. MGI) wegens ruilverkaveling; hierdoor is ook vroeger grachten- en wegenpatroon verloren gegaan (slechts een lichte doorschemering in huidige perceelsstructuur).

Esthetische waarde:

Groen, vrij symmetrisch en radiaal opgebouwd park temidden van sterk ruilverkaveld landbouwgebied.

Sociaal-culturele waarde: Pronk- en jachtbos van de Heren van Hoogstraten.

Beleidswenselijkheden:

Overblijvende parkstructuur behouden en versterken.