R12006: Bos- en valleigebied Bruine Beek, Krekelbeek, Zwartwaterbeek/Raambeek

Verstoring: Hier en daar wat bebouwing, doch meestal klein in omvang.Sluikstortingen.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Van het traditionele landschap Land van Keerbergen is in Keerbergen enkel langs de Raambeek nog iets te bespeuren van het landschap zoals het nog tot 100 jaar terug was, dit ten gevolge van de massale verkavelingen in deze gemeente. De stuifzandrug waarop het Bollobos ligt, is van Holocene oorsprong veroorzaakt door ontbossingen. Deze zone vormt voor een aantal “Kempense” plantensoorten de zuidelijke grens van hun areaal.

Historische waarde:

Kasteel Zellaar: bij Ferraris en Vandermaelen reeds vernoemd; domeinstructuur is gaaf (cf. MGI); omgevend landschap heeft nog steeds gesloten karakter en is vrij van bebouwing (cf. MGI).Langsheen de Raambeek is er nog perceelsrandbegroeiing te herkennen tussen de akkers. Pas na Ferraris werden er enige percelen bos aangeplant. De perceelsvormen van ten tijde van Ferraris zijn moeilijk te herkennen. Bollobos: T.t.v. Ferraris was geheel het gebied heide, dat nadien bebost werd met vnl. naaldbomen. Nu is er slechts een klein deel van het bos onaangetast door verkavelingen. Op een paar percelen is er terug heide. Berentrodekasteel: bij Ferraris vermeld; structuur van domein en omgevend landschap vrij gaaf (cf. MGI); mooi voorbeeld van hof-kerk-relatie (cf. dreef van kasteel naar kerk zoals bij Ferraris). Driedonken: bosrestanten en gesloten akkerland met goed herkenbare perceelsstructuur en wegenpatroon (cf. MGI). Duivelshoek: bij Ferraris ‘Krancken Hoef Bosch’; opvallende hoeve en bosrestanten (cf. MGI). Peulisbossen - Mart - Peerlaar Bos: bij Ferraris reeds bos, nu bosrestanten met aansluitend cultuurland voorzien van resten opgaande begroeiing, die herinneren aan vroeger gesloten karakter, en gave wegenstructuur (cf. MGI); Mart heeft gelijkaardige structuur met gesloten uitzicht als bij Ferraris; Peerlaar Bos als restant van ‘Bois de Tongerloo’ bij Ferraris, nu slechts ten dele bebouwd. Weimeshof: reeds bij Ferraris vermeld en toen in bocagelandschap gelegen; huidige structuur overeenkomstig met MGI; bos gedeeltelijk aangetast door bebouwing. Kleinebeek en Zwart Waterbeek: hier en daar nog restanten bos en herkenbare valleipercelen (cf. MGI). Grasheide: bij Ferraris bos (tot aan huidige Latoenehoeve of eertijds ‘Waesbeeck kasteel’); structuur overeenkomstig met Vandermaelen en MGI. Puttebossen: restanten van bos (cf. Ferraris); grotendeels omgevormd tot cultuurland en in beekvallei gelegen. Beversluisbeek: beek begeleid door opgaande begroeiing; bosrestanten en hoeve met cultuurland nog te herkennen (cf. MGI). Archeologische vondst: concentratie Romeinse scherven en dakpannen, molensteen in Zwart Waterbeek.

Esthetische waarde:

Domeinen van Zellaar en Berentrode met onmiddellijke omgeving zijn opvallend aaneensluitende gesloten landschappen met grote historische waarde.Halfopen landschap in een gevarieerd microreliëf met een heide en bosvegetatie. Peultenbos: relict van landschappelijk geheel gevormd door restanten eikenbos, akkers, weiden, hooilanden en typische agrarische bebouwing die duidelijk op elkaar afgestemd zijn en hierdoor hoge visuele belevingswaarde bezitten.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing en behoud geslotenheid.Betredingsdruk verminderen en sluikstortingen harder aanpakken