R10105: Bos- en akkercomplex Diependaal, Doffen en Molekens

Verstoring: Oprukkende industrie langs kanalen, toenemende bebouwing vanuit Herentals en N152 en E313.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Grees: bij Ferraris heide; bij Vandermaelen eerste aanzet tot bebossing; bosrestanten (cf. MGI). Doffen: bosrestantjes temidden van akkers met perceelsrandbegroeiing, algemene perceelsstructuur is nog herkenbaar (cf. MGI). Olense Sluizen: gesloten landschap met veel restanten perceelsrandbegroeiing (cf. MGI). Molekens: structuur is grotendeels verloren gegaan, doch relatief gaaf bosrestant (cf. MGI); industrie en bebouwing verstoren de randen. Tussen Albertkanaal en E313: gesloten landschap met herkenbaar wegenpatroon (cf. MGI); ingesloten door E313 en N152. Archeologische vondst: zone met protohistorisch grafveld op ‘Schaatsbergen’ (gedeeltelijk in relictzone gelelegen).

Esthetische waarde:

Kleine krans van bos- en akkerland ten zuidoosten van verstedelijkt gebied van Herentals.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing of verdere versnijding.