R30011: Zwinpolders tussen Knokke-Heist en Damme

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen op verlengde van dekzandrug Maldegem-Stekene, talrijke houtkanten, merkwaardige percelering. Bosjes van Vijvekapelle zijn bebost relict van vroeger Maleveld.

Historische waarde:

Lettenburg : sporen metaaltijden. Relict van vroegere Maleveld. Resten van perceelsranden aanwezig.

Esthetische waarde:

Open landschap met panoramische zichten. Weinig verspreide bebouwing, merkwaardige percelering.

Beleidswenselijkheden:

De toenemende lintbebouwing vormt de sterkste bedreiging op het landelijk karakter van dit gebied met wijdse zichten : bundelen van de nieuwbouw in de bestaande kernen is aangewezen, zeker voor de zones langs de grote verkeersassen, kleinschalige architectuur is wenselijk, behoud en herstel van lineaire perceelsrandbegroeiing is aangewezen, verbeteren van de connectiviteit van het lineair groen is hierbij richtinggevend, concentratie en buffering van nieuwe bioindustriële vestingen