R20015: Houwijk - Hoogpoort - Vrijberg - Nieuwe Molenbeek - Keerlemeers

Verstoring: De autosnelweg Brussel - Oostende

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De relictzone is groter dan het alluvium van de bovenloop van Bellebeek, het omvat tevens de Noordelijke hellingsflanken en de noordelijke zijriviertjes van de Bellebeek. Travertijnafzettingen met kalkrijke bronnen. Er bevinden zich nog een aantal oude hoogstammige boomgaarden. Archeologische vindplaats van oud kerkhof.

Historische waarde:

Keerlemeers: de perceelsvormen zijn in het smalle meersgebied niet gewijzigd t.o.v. Ferraris. Het bodemgebruik is wel gewijzigd. De natte weiden in de directe omgeving van de beek werden omgezet in populieraanplantingen en de bossen rondom de vroegere weiden werden omgezet weiland. Morettekasteel: De bossen dateren van voor Ferraris, pas daarna werd er een hoeve gebouwd die naderhand werd omgebouwd tot een kasteel. Het kasteel en haar omgeving wijzigde nagenoeg niet sinds begin 1900. Op de heuvel zou een klein fort gestaan hebben rond 276 A.C. Nieuwe Molenbeek - Ijsbeek: De perceelsvormen zijn weinig gewijzigd t.o.v. F., wel werd tussen Van der Maelen en begin 1900 een deel van de bossen omgezet in weiland. De dreven zijn grotendeels behouden, ook de 2 kastelen met hun omgeving zijn weinig gewijzigd. De omgeving van het Nieuwermolenkasteel werd sinds Ferraris stilaan bebost, tot over 50 jaar werden er akkers en weiland omgezet in bos. In de vallei van de Nieuwe Molenbeek - Molenbeek en Strijhout dateren de bossen van voor Ferraris. De drogere tussenliggende flanken verloren na Ferraris snel hun perceelsrandbegroeiingen waardoor het landschap her en der opengebroken werd. Recent werden hier boomgaarden aangeplant waardoor het landschap terug deels gesloten werd. Ten noordoosten van het gebied ligt een bos dat vroeger dienst deed als zandgroeve voor de abdij van Affligem.

Esthetische waarde:

De omgeving van de Ijsbeek heeft een half open landschap bestaande uit bossen, holle wegen, bomenrijen en dreven, 2 kastelen en een watermolen op de versneden noordelijke heuvelflank van de Bellebeekvallei dat samen met de vallei van de Nieuwe Molenbeek één geheel vormt. Men kan hier en daar nog een hopveld opmerken. Vanop deze noordelijke hellingen van de Bellebeek heeft men een mooi zicht over het Pajottenland

Sociaal-culturele waarde: De Bosjes tussen de kouters deden tot 50 jaar geleden dienst als geriefhoutbosjes.

Beleidswenselijkheden:

Stimuleren van de aanplanting van hoogstamboomgaarden en heraanleg van perceelsrandbegroeiing op de plaatsen waar ze tot 100 jaar terug ook voorkwam. Vrijwaren van industriële inplantingen en lintbebouwing