R10023: Vormingsstation Antwerpen Noord en Muisbroek

Verstoring: Door havenuitbreiding is het gebied enorm versnipperd.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Gefragmenteerde resten van vroegere polder met restanten van dijklichamen. Langs het Afleidingskanaal van de Schijn is de Veiligheidsomwalling-Noord gelegen. Grote Put: slechts de put, de dijk ten zuiden ervan en opstrekkende percelen ten noorden van de put zijn nog herkenbaar (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Open landschap met slechts gefragmenteerde resten van vroegere polder. Het Afleidingskanaal van de Schijn wordt begeleid door opgaand groen en vormt een groen lint.

Sociaal-culturele waarde: In het kader van de uitbreiding van de Vesting Antwerpen wordt vanaf 1911 gestart met de bouw van de Veiligheidsomwalling-Noord, bestaande uit een gracht en wal die geflankeerd worden vanuit caponnières. In 1914 waren slechts enkele caponnières en één doorgang (poort) klaar.

Beleidswenselijkheden:

Versnipperde relicten behouden en aan elkaar schakelen door versterkende structuren.