R10009: Bos- en vengebied Westdoorn en domein Sterbos

Verstoring: Bosgebied grotendeels aangetast door bebouwing (verkavelingen) en aansluitend landbouwland is ruilverkaveld (RVK Wuustwezel).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Bosgebied ter hoogte van Ertboringen: bij Ferraris nog heide met talrijke vennen; vanaf Vandermaelen en bij MGI bebost met restanten van vennen, waaronder uitloper van Bleekven. Grote opvallende hoeve aan Noordheuvel (cf. Vandermaelen) met dreven en akkers; gesloten karakter en landschapsstructuur zijn nog goed bewaard. Sterbos en Bruinleegtheide: bij Ferraris en Vandermaelen heide met vennen; bij MGI beide reeds bebost; ten oosten van boscomplex bij MGI reeds ten dele grasland, waarvan toenmalige perceelsstructuur en -richting nog herkenbaar zijn, en gesloten karakter is ten dele verloren door verdwijning perceelsrandbegroeiing.; parkstructuur (beboste stukken en ontginningsdreven) is nog relatief gaaf (cf. MGI), doch landbouwland tussen dreven is ruilverkaveld. Pastoorbos: nog grotendeels bebost, nog herkenbaar wegenpatroon en gedeeltelijk gave perceelsstructuur (cf. MGI). Archeologische vondsten: prehistorische bewoning nabij Kleine Berg en Deureind (laatste net ten oosten van Westdoorn en buiten relictzone gelegen).

Esthetische waarde:

Groot aaneengesloten bosrijk gebied dat sterk contrasteert met het open en sterk geuniformiseerd landbouwland.