R70003: Watering Lommel-kolonie

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Vloeiweiden hebben een eigen, van de omgeving afwijkende, kalkminnende flora omwille van de jarenlange bevloeiing met kalkrijk kanaalwater. Een kleinschalig valleigebied rondom de Kolken met een historisch bosje.

Historische waarde:

Landschappelijk mooi gebied rondom de meest intacte vloeiweiden in Limburg, getuige van een planmatige landbouwontginning met als relicten : - de eigenlijke vloeiweide, thans grotendeels beplant met populier, - Kanaal Bocholt - Herenthals, gegraven 1846, - voedingsgrachten en het kanaal met zijn infrastructuur, - de nederzetting Lommel - Kolonie met modelwoningen voor de boeren van de kolonie, - een imposante kastanjedreef (1880) - oospronkelijke kasseiweg, - zogenaamde Verkeerde Lieveheer (hoofd op linkerschouder ipv rechterschouder) uit 1847, aandenken aan de watering nabij Bergeikse dijk. ;- de voedingsgrachten vanaf het kanaal naar de watering;- het Kempens Kanaal;- imposante kastanjedreef (1880);- oorspronkelijke kasseiweg.

Beleidswenselijkheden:

Verder behouden van de traditionele land- en tuinbouw in de vloeiweiden en onderhoud van het wateringsysteem.