R40006: Meetjesland Eeklo-Lembeke

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Hoger gelegen dekzandgebied. Laag gelegen gebied, vochtig en zandig. Gedeelte van de Vlaamse Vallei.

Historische waarde:

Gebied Westermolen - Molenhoek : percelering grotendeels volgens Ferraris (lange, evenwijdige stroken, typisch voor het Meetjesland), perceelsranden verdwenen. De percelen zijn nu groter (samengenomen). Verspreiding van de bebouwing volgens Ferraris. Oosthoek : percelering grotendeels volgens Ferraris, perceelsranden wel allemaal verdwenen. Bossen ten zuiden van Lembeke : herkenbaar op Ferraris, nog zeer gaaf.

Esthetische waarde:

Overwegend open landschap, zeer weinig perceelsranden aanwezig. Percelering : lange, evenwijdige stroken, typisch voor het Meetjesland. Bebouwing enkel aanwezig langs de wegen. Het oostelijke deel meer rechthoekige percelen, meer perceelsranden en meer verspreide bebouwing. Verschillende vergezichten aanwezig in de relictzone.

Beleidswenselijkheden:

Stoppen uitbreiding lintbebouwing. Dorpskernrenovatie wenselijk. Behoud (eventueel herstel) van het hoofdnetwerk van lineaire perceelsrandbegroeiing met knotbomen. Duidelijke architectonische richtlijnen formuleren voor nieuwbouw en renovatie.